Zarząd Powiatu w Skarżysku-Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

Tel: 41 3953000
Fax: 41 2524001

e-mail:


DSC 1489 starostaJerzy Żmijewski


41 3953001

 

 Starosta jest kierownikiem Starostwa, przewodniczącym Zarządu Powiatu zwierzchnikiem pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.


1. Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako przewodniczącego Zarządu
i kierownika Starostwa należy:
1) organizowanie pracy Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego,
2) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań,
3) wydawanie zarządzeń i dyspozycji,
4) wyznaczanie polityki i celów Starostwa,
5) kreowanie polityki kadrowej, finansowej i promocyjnej w Starostwie,
6) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Starostwa,
7) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, a wobec jednostek stanowiących Powiatową Administrację Zespoloną na zasadach określonych
w odrębnych przepisach,
8) nadzorowanie realizacji strategii powiatu,
9) reprezentowanie powiatu na zewnątrz,
10) pełnienie obowiązków Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
11) nadzór nad realizacją zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu,
12) kierowanie pracami Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

2. Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących komórek
organizacyjnych Starostwa:

1) Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem
2) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
3)Zespół ds. zarządzania kryzysowego
4) Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
5) Biuro Rady Powiatu,
6) Zespół Radców Prawnych,
7) Biuro Rzecznika Konsumentów,
8) Geolog Powiatowy,
9) Administrator Bezpieczeństwa Informacji
10) Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
11) Pełnomocnik ds Systemu Zarządzania Jakością

2.1. Ponadto Starosta koordynuje działalność jednostki organizacyjnej powiatu -
Powiatowego Urzędu Pracy.
Starosta przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 10.00- 12.00


Artur BerusArtur Berus


41 3953002

 

 

 Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę, uchwały Rady i Zarządu oraz wynikające z postanowień Statutu Powiatu i niniejszego Regulaminu.

2. W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania przez niego funkcji, Wicestarosta przejmuje do realizacji zadania i kompetencje Starosty wynikające z kierowania Starostwem oraz pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu.
3. Czasowe zastępstwo Starosty nie obejmuje uprawnień pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników Starostwa oraz dotyczących zmian w organizacji pracy Starostwa.
3. Do zadań Wicestarosty w szczególności należy:
1) wykonywanie zadań określonych uchwałami Rady i Zarządu oraz innych czynności na podstawie upoważnienia Starosty,
2) prowadzenie spraw i rozwiązywanie problemów w zakresie powierzonych obowiązków,
3) bieżące kierowanie, organizowanie i określanie kierunków działania nadzorowanych komórek organizacyjnych Starostwa,
4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę.

4. Wicestarosta w ramach podziału zadań i kompetencji bezpośrednio nadzoruje zakres spraw realizowanych przez:

1) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
2) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

4.1. Wicestarosta koordynuje działalność następujących jednostek organizacyjnych Powiatu:
1) Zespół Opieki Zdrowotnej,
2) Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy,
3) Obwód Lecznictwa Kolejowego,
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
5) Dom Pomocy Społecznej,
6) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy,
7) Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”
Wicestarosta przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach 9.00-11.00


Anna Lezanska

Anna Leżańska


41 3953003

 

 

 

Etatowi Członkowie Zarządu wykonują zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę, uchwały Rady i Zarządu oraz wynikające z postanowień Statutu Powiatu i niniejszego Regulaminu, a do ich uprawnień należy:
1) wykonywanie zadań określonych uchwałami Rady i Zarządu oraz innych czynności na podstawie upoważnienia Starosty,
2) prowadzenie spraw i rozwiązywanie problemów w zakresie powierzonych obowiązków,
3) bieżące kierowanie, organizowanie i określanie kierunków działania nadzorowanych komórek organizacyjnych Starostwa,
4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę.

2. W ramach podziału zadań i kompetencji Pani Anna Leżańska  bezpośrednio nadzoruje
zakres spraw wykonywanych przez:
1) Wydział Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego,
2) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
3) Wydział Komunikacji i Transportu.

2.1. Ponadto pani Anna Leżańska koordynuje działalność jednostki organizacyjnej Powiatu-
Zarząd Dróg Powiatowych.


Katarzyna Bilska

Katarzyna Bilska

 
41 3953003


 

 Etatowi Członkowie Zarządu wykonują zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę, uchwały Rady i Zarządu oraz wynikające z postanowień Statutu Powiatu i niniejszego Regulaminu, a do ich uprawnień należy:

1) wykonywanie zadań określonych uchwałami Rady i Zarządu oraz innych czynności na podstawie upoważnienia Starosty,
2) prowadzenie spraw i rozwiązywanie problemów w zakresie powierzonych obowiązków,
3) bieżące kierowanie, organizowanie i określanie kierunków działania nadzorowanych komórek organizacyjnych Starostwa,
4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę.
3. W ramach podziału zadań i kompetencji pani Katarzyna Bilska bezpośrednio nadzoruje zakres spraw wykonywanych przez Wydział Edukacji.

3.1.Ponadto koordynuje działalność następujących jednostek organizacyjnych Powiatu:
1) Szkoły ponadgimnazjalne,
2) Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze,
3) Placówki oświatowo – wychowawcze,
4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,


Boguslawa Krawczynska

Bogusława Krawczyńska 

 

 
Nieetatowy członek zarządu - pani Bogusława Krawczyńska współdziała ze starostą i członkami etatowymi, realizuje zadania zlecone przez starostę oraz koordynuje zadania z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych.

 


Zarząd Powiatu Skarżyskiego został wybrany w trakcie I Sesji V kadencji Rady Powiatu w dniu 15 grudnia 2014 roku. 

Szczegółowe informacje na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej