Sprawozdanie
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Skarżysku – Kamiennej
z działalności w 2010 roku

 

 

 1. I.                   Wstęp i uwagi ogólne dotyczące działalności Powiatowego Rzecznika  Konsumentów w Skarżysku – Kamiennej

 

Struktura biur Rzecznika, stan kadrowy (ilość zatrudnionych osób oraz ich kwalifikacje zawodowe).

 

W Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej na stanowisku Powiatowego Rzecznika Konsumentów zatrudniona jest jedna osoba na pełny etat posiadająca wykształcenie prawnicze.

 1. II.                Realizacja zadań Rzeczników Konsumentów

Zadania z zakresu ochrony konsumentów są realizowane przez samorząd szczebla powiatowego jako zadania własne. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 18 ustawy
z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1592 ze zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne
o charakterze ponadgminnym w zakresie m. in. ochrony praw konsumenta. Zadania te oraz formę ich realizacji określają przede wszystkim przepisy art. 37 – 43 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 50, poz. 331 ze zm.).

 1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
  w zakresie ochrony interesów konsumentów

Problematyka spraw, z którymi zgłaszali się Konsumenci była bardzo szeroka. Udzielane porady i podejmowane interwencje dotyczyły m. in. wprowadzania konsumentów w błąd przez Operatorów świadczących usługi telekomunikacyjne co do warunków zawartych umów, tj. okresu na jaki umowa została zawarta, cennika świadczonych usług, braku informacji o prawie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
w terminie 10 dni i co się z tym wiąże nie dołączanie do umów wzoru odstąpienia od takiej umowy.

Ponadto w roku sprawozdawczym problemy konsumentów związane były
z reklamacjami składanymi zarówno z tytułu gwarancji jakości jak i z tytułu niezgodności towaru z umową głównie takich produktów jak: obuwie, sprzęt RTV i AGD, artykułów wyposażenia wnętrz jak również z reklamacjami na wykonanie usług remontowo – budowlanych (montaż okien i drzwi).

Inne zapytania konsumentów dotyczyły: pobierania zadatków i zaliczek oraz  różnic między nimi, ochrony danych osobowych, postępowania spadkowego, egzekucji komorniczych, oszustw, upadłości konsumenckiej, świadczenia usług drogą elektroniczną, postępowania przed sądami cywilnymi i innych.

 1. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

W 2010 roku rzecznik nie korzystała z uprawnienia składania wniosków
w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

 1. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

W 2010 r. do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Skarżysku – Kamiennej wpłynęło 169 pisemnych wniosków konsumentów o udzielenie pomocy prawnej (w 2009 roku – 141). W 7 przypadkach wnioski pozostawiono jedynie do wiadomości rzecznika,
5 wniosków było niezasadnych, 5 wniosków przekazano według właściwości do innych rzeczników, 1 wniosek do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, a w 2 przypadkach sprawy zaraz po ich zarejestrowaniu wycofano.

W sprawach tych rzecznik wystosowała łącznie 467 pism (w 2009 roku – 292),
w tym:

a. 273 wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

b. 194 pisma informacyjne do konsumentów.

 

Wystąpienia do przedsiębiorców zawierały zwięzły opis stanu faktycznego wynikający z treści wniosków złożonych przez konsumentów i przedstawionych dokumentów, ocenę prawną z podaniem konkretnego przepisu prawa mającego zastosowanie w określonej sprawie oraz wniosek o polubowne zakończenie sporu.

Łączna wartość załatwionych pozytywnie dla konsumentów spraw
(w przeliczeniu na gotówkę) wyniosła w roku sprawozdawczym 49 173,42 zł
(w 2009 r. – 60 239,64 zł).

 1. Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów.

 

Rzecznik w 2010 roku współdziałała z administracją rządową i organizacjami konsumenckimi. W związku z powyższym podtrzymano i wzbogacono niezbędną współpracę na polu wymiany doświadczeń, konsultacji z takimi instytucjami jak:

 1. Inspekcja Handlowa,
 2. Europejskie Centrum Konsumenckie,
 3. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,
 4. Federacja Konsumentów.
 1. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się postępowań.

W 2010 roku rzecznik nie korzystała z uprawnienia wytoczenia powództwa cywilnego na rzecz konsumenta, ale udzielała konsumentom pomocy w sporządzaniu pism zarówno procesowych jak i poza procesowych.

 1. Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym.

W ramach działań na rzecz edukacji konsumenckiej rzecznik utrzymywała stały kontakt z przedstawicielami miejscowych mediów, czego efektem były artykuły
w lokalnej prasie oraz artykuły zamieszczone na stronie internetowej: www.skarzysko.powiat.pl/rzecznik_konsumentow

 1. Podejmowanie działań wynikających z:

- art. 479 (38) Kpc (niedozwolone postanowienia umowne),

- ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

- ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,

- art. 42 ust. 1 pkt. 3 uokik (występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów),

- art. 42 ust. 5 uokik w zw. z art. 63 Kpc (przedstawianie sądowi istotnego poglądu dla sprawy).

            W roku 2010 rzecznik skierowała 1 wniosek do Sądu Rejonowego, Wydział Karny
o ukaranie przedsiębiorcy karą grzywny za nie udzielenie rzecznikowi informacji i wyjaśnień. Sąd nałożył na przedsiębiorcę karę grzywny w wysokości 2 tysięcy złotych oraz obciążył obwinionego kosztami sądowymi.

III. Wnioski końcowe, propozycje zmian zmierzających do poprawy realizacji praw konsumentów

            Duża liczba osób zgłaszających się z prośbą o poradę prawną i informację wskazuje jednoznacznie, że poziom wiedzy konsumenckiej jest dosyć niski. Zapewne wynika to między innymi z wprowadzanych cyklicznie zmian do obowiązujących przepisów prawa konsumenckiego. W wielu przypadkach okazywało się bowiem, że konsumenci nadal mają
w pamięci przepisy prawne, które już dawno zostały zmienione jak np. prawo do zwrotu zakupionego towaru. Dlatego też jest zapotrzebowanie na usługi świadczone przez rzecznika
i wręcz konieczność stałego pogłębiania wiedzy i doskonalenia metod pracy.

  1. Wnioski rzecznika dotyczące polepszenia standardów ochrony konsumentów.

            W celu poprawy realizacji praw konsumentów rzecznik widzi konieczność wprowadzenia przepisów prawa umożliwiających rzecznikom nieodpłatne korzystanie
z opinii rzeczoznawców, wprowadzenie edukacji sprzedawców i prowadzenie bezpłatnych szkoleń z zakresu prawa konsumenckiego oraz wyemitowanie programów popularyzujących wiedzę z zakresu zarówno praw jak i obowiązków występujących po stronie zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców.

  1. Wnioski dotyczące pracy rzecznika.

Po blisko dwóch latach pełnienia funkcji rzecznika, jak również po zapoznaniu się
z ilością i rodzajem spraw z ubiegłych lat, stwierdzam, że instytucja ta jest niezbędna
w naszym powiecie. Działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów mają w środowisku lokalnym pozytywny wydźwięk. Jego zadania to wyłącznie udzielanie bezpłatnej pomocy, natomiast duża skuteczność w dochodzeniu roszczeń na etapie postępowania polubownego
i mediacyjnego przyczynia się do tworzenia dobrego wizerunku urzędu.

 

 

IV. Tabele

Tabela nr 1:

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony konsumentów.

 

  Ogółem
I. Usługi, w tym:                                                     752
ubezpieczeniowa 56
finansowa (inne niż ubezpieczeniowa) 68
remontowo-budowlana 86
dostawy energii, gazu, ciepła, wody, wywóz nieczystości 27
telekomunikacja (telefony, TV) 157
turystyczno-hotelarska 9
deweloperska, pośrednictwo nieruchomości ---
motoryzacja 10
pralnicza 16
timeshare 2
pocztowa 19
gastronomiczna ---
przewozowa 45
edukacyjna/kulturalna/rekreacyjno-sportowa 28
medyczna ---
wyposażenie wnętrz 59
pogrzebowa ---
windykacyjne 71
inne 99
II. Umowy sprzedaży, w tym:                                                     835
obuwie i odzież 291
wyposażenie mieszkania 139
sprzęt RTV i AGD (sprzęt telekomunikacyjny) 212
komputer i akcesoria komputerowe 77
motoryzacja 34
artykuły spożywcze 16
artykuły chemiczne i kosmetyki ---
zabawki 7
inne 59
III. Umowy poza lokalem i na odległość                                                     195

 

Łącznie: 1782

Tabela nr 2:

Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów konsumentów

 

Przedmiot sprawy Ilość wystąpień ogółem Zakończone pozytywnie Zakończone negatywnie Sprawy w toku
I. Usługi, w tym: 119 38 28 1
ubezpieczeniowa 4 --- 2 ---
finansowa (inna niż ubezpieczeniowa) 16 8 3 ---
remontowo-budowlana 20 5 6 ---
dostawy energii, gazu, ciepła, wody, wywóz nieczystości 3 1 --- 1
telekomunikacja (telefon, TV) 55 20 11 ---
turystyczno-hotelarska 2 --- 2 ---
deweloperska, pośrednictwo nieruchomości --- --- --- ---
motoryzacja --- --- --- ---
pralnicza 6 1 1 ---
timeshare 2 --- --- ---
pocztowa --- --- --- ---
gastronomiczna --- --- --- ---
przewozowa 2 --- 1 ---
edukacyjna/kulturalna/rekreacyjno-sportowa 3 2 --- ---
medyczna --- --- --- ---
wyposażenie wnętrz 2 --- 2 ---
pogrzebowa --- --- --- ---
windykacyjne 3 --- --- ---
inne 1 1 --- ---
II. Umowy sprzedaży, w tym: 134 50 23 1
obuwie i odzież 48 21 10 ---
wyposażenie mieszkania i gospodarstwa domowego 14 4 2 ---
sprzęt RTV i AGD (sprzęt telekomunikacyjny) 34 9 6 1
komputer i akcesoria komputerowe 7 3 --- ---
motoryzacja 2 1 --- ---
artykuły spożywcze --- --- --- ---
artykuły chemiczne i kosmetyki --- --- --- ---
zabawki --- --- --- ---
inne 29 12 6 ---
III. Umowy poza lokalem i na odległość 20 6 1 1

 

Tabela nr 3:

Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się      postępowań

 

lp. Przedmiot sporu Rozstrzygnięcie sądu Sprawy
w toku

Ilość

powództw ogółem

pozytywne

(np. uwzględniające żądanie
w zasadniczej części)

negatywne

 

1. Powództwa dotyczące reklamacji w zakresie niezgodności towaru z umową lub gwarancji towarów --- --- --- ---
2. Powództwa dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług --- --- --- ---
3. Powództwa dotyczące uznania postanowienia umownego za niedozwolone --- --- --- ---
4. Przygotowywanie konsumentom pozwów dot. reklamacji w zakresie niezgodności towaru z umową lub gwarancji towarów --- --- --- 7
5. Przygotowywanie konsumentom pozwów dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania usług --- --- ---              5
6. Inne --- --- --- ---
  RAZEM --- --- --- 12
1. Sprawy kierowane do rozpatrzenia przez sąd polubowny --- --- --- ---
2. Wstępowanie rzecznika konsumentów do postępowań --- --- --- ---

 

Tabela nr 4:

Inne zadania:

 

L.p Realizacja zadań wynikających z:

Ilość

 

 

1. Art. 479 (38) Kpc - niedozwolone postanowienia umowne

 

---

2. Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

 

---

3. Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 

---

4. Art. 42 ust.1 pkt 3uokik – występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów

1

 

 

5. Art. 42 ust. 5 uokik w zw. z art. 63 Kpc - przedstawienie sądowi istotnego poglądu dla sprawy

---

 

 

Sporządziła: Monika Czerwińska – Babiarz – Powiatowy Rzecznik Konsumentów

                       Skarżysko – Kamienna, dnia 14 marca 2011 r.

pdfSprawozdanie_Powiatowego_Rzecznika_Konsumentów_z_działaności_w_2010_r.pdf515.94 KB