Syndyk Masy Upadłości Energetycznego Centrum S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie informuje, że:

 postanowieniem z dnia 03 grudnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1933/18 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Energetycznego Centrum S.A.

 1. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa (KRS: 0000353502), wyznaczając jednocześnie sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej, zastępcę sędziego-komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie po ogłoszeniu upadłości będzie prowadzone pod sygnaturą akt: X GUp 1078/18.

 1. Postanowieniem, o którym mowa w pkt 1 powyżej Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym
  i Gospodarczym.

Mając na uwadze powyższe wskazać trzeba, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 Pu należy dokonać na piśmie w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt: X GUp 1078/18, na adres:    

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Sędzia-Komisarz SSR Kamila Wasilewska

Wzór zgłoszenia wierzytelności określony został rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r.

Do pobrania poniżej jest:

 1. a) postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 03 grudnia 
  2018 roku o ogłoszeniu upadłości Energetycznego Centrum S.A. – tutaj;
 2. b) zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości – tutaj;
 3. c) wzór zgłoszenia wierzytelności.  – tutaj
 1. Klienci Energetycznego Centrum S.A., którzy do dnia poprzedzającego ogłoszenia upadłości Spółki uregulowali na rzecz Spółki jakiekolwiek należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego za okres, w którym Spółka takich usług nie świadczyła mogą dochodzić swoich roszczeń z tego tytułu wobec Spółki w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy Prawo upadłościowe, tj. w ramach zgłoszenia wierzytelności kierowanego do Sędziego-komisarza. Tryb dochodzenia roszczeń w toku postępowania upadłościowego został przedstawiony w pkt 2 powyżej.
 1. W przypadkach gdy po dniu ogłoszenia upadłości Energetycznego Centrum S.A. zostaną odnotowane jakiekolwiek nienależne wpłaty na rzecz Spółki z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego za okres, w którym Spółka takich usług nie świadczyła zostaną podjęte czynności mające na celu zwrot takich wpłat poszczególnych klientom.
 1. Działalność Spółki w zakresie sprzedaży produktów dodatkowych opartych na usługach medycznych (Luxmed) oraz usługach ubezpieczeniowych (AXA, Energia na zdrowie, Pakiet ochronny) jest na chwilę obecną w dalszym ciągu kontynuowana. Z uwagi na powyższe klienci Energetycznego Centrum S.A., którzy zawarli umowy w ww. zakresie ze Spółką są zobowiązani do dokonywania dalszych wpłat zgodnie z dotychczas zawartymi umowami. Wpłaty mają być dokonywane na dotychczasowe rachunki bankowe Spółki.
 1. Aktualnie przystąpiono do dokonania czynności zmierzających do całościowego rozliczenia wszystkich klientów Energetycznego Centrum S.A. z tytułu usług sprzedaży energii elektrycznej oraz paliwa gazowego jakie świadczyła Spółka przed dniem ogłoszenia upadłości. Po zakończeniu tych prac i stwierdzeniu ewentualnych nadpłat widniejących na kontach rozliczeniowych poszczególnych klientów, zostaną podjęte niezwłoczne czynności mające
  na celu zamknięcie rachunków bankowych tych klientów, na których kontach będą widnieć ww. nadpłaty.
 1. Wszelkie istotne informacje związane z postępowaniem upadłościowym Energetycznego Centrum S.A. będą umieszczane w toku postepowania upadłościowego na stronie internetowej Spółki: ec.net.pl oraz stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com w zakładce pn. „Komunikaty”.
 1. Niezależnie od powyższego informacje dotyczące toku postępowania upadłościowego Energetycznego Centrum S.A. można uzyskać pod numerem telefonu 41 300 56 91, 573 012 513.

Źródło: https://www.ec.net.pl/