Powiatowy Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki. Okres oczekiwania na odpowiedź bądź podjęcie przez rzecznika działań zależy także od charakteru, w tym stopnia skomplikowania sprawy.

Rzecznik może wystąpić w imieniu konsumenta do przedsiębiorcy z żądaniem udzielenia informacji i wyjaśnień w sprawie, w której dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szanse na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych. Natomiast nie jest osobą uprawnioną do rozstrzygnięcia zaistniałego sporu, więc nie może nakazać przedsiębiorcy określonych działań, w tym naprawy/wymiany towaru czy zwrotu wpłaconych pieniędzy. Rzecznik służy przede wszystkim bezpłatną, fachową poradą prawną konsumentom, których interesy zostały naruszone przez przedsiębiorców.