11062864-dscf6593_mini.jpgPrzewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Eugeniusz Cichoń informuje, iż 30 czerwca 2011 roku o godz. 10.00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się IX w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i oświadczenia.
7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
8. Informacja Zarządu na temat realizacji Uchwał Rady Powiatu.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok i podjęcie uchwał:
1) sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok oraz informacja o stanie mienia powiatu,
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2010 rok,
3) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie: wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2010 rok,
4) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego,
5) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej,
6) dyskusja,
7) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2010 rok,
8) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego za 2010 rok.
10. Informacja o zakresie przygotowania inwestycji zaplanowanych do realizacji na rok 2011.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2011-2025,
2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok,
3) zmiany uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 385/LIV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu, procedury uchwalenia budżetu powiatu skarżyskiego, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego,
4) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej,
5) pokrycia straty finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2010,
6) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ ul. Sokola 50 w Skarżysku-Kamiennej,
7) pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ ul. Sokola 50 w Skarżysku-Kamiennej za 2010 rok,
8) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy ul. Ekonomii 4 w Skarżysku-Kamiennej,
9) podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy ul. Ekonomii 4 w Skarżysku-Kamiennej za 2010 rok,
10) zmiany Uchwały nr 50/VI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku,
11) wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej,
12) utworzenia Bursy Szkolnej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
13) utworzenia Szkoły Policealnej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
14) zmiany Uchwały Nr 80/XIV/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagrody Starosty Skarżyskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz nagrody Dyrektora Szkoły dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym.

12. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.