Powiat Skarżyski w ramach programu pilotażowego  pn. „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”ogłasza nabór na specjalistów przeprowadzających konsultacje specjalistyczne dla nauczycieli i rodziców dzieci/uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi: psycholog, pedagog  w tym surdopedagog, tyflopedagog, logopeda, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta/rehabilitant, specjalista w zakresie pracy z uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w zakresie edukacji włączającej. Spotkania konsultacyjne odbywać się będą w placówkach oświatowych do których program jest dedykowany. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wyłonienia 1-2 specjalistów z wymaganej dziedziny do

Powiat Skarżyski w ramach programu pilotażowego  pn. „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”ogłasza nabór na specjalistów przeprowadzających konsultacje specjalistyczne dla nauczycieli i rodziców dzieci/uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi: psycholog, pedagog specjalny w tym surdopedagog ,  oligofrenopedagog,  fizjoterapeuta/rehabilitant, specjalista w zakresie pracy z uczniem o Specjalnych Potrzebach

Powiat Skarżyski w ramach programu pilotażowego  pn. „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”ogłasza nabór

na specjalistów przeprowadzających konsultacje specjalistyczne w zakresie tworzenia IPET (Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny). Spotkania konsultacyjne odbywać się będą

w placówkach oświatowych do których program jest dedykowany. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wyłonienia kilku specjalistów do realizacji zadania

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

I.ZAŁOŻENIA I ZADANIA SCWEW:

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą będą jednym z systemowych rozwiązań na rzecz wdrażania edukacji włączającej wysokiej jakości dla wszystkich

Powiat Skarżyski pozyskał grant na realizację działań Specjalistycznego Centrum Wspomagania Edukacji Włączającej (dalej zwanej "SCWEW") w ramach konkursu nr 1/SCWE2/KZ/2021 w projekcie „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW). Grant  zostanie zrealizowany w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej ul. Szkolna 15
w terminie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. w ramach II Osi priorytetowej