11100301-naglowek_640.jpg

Tytuł projektu:
Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej.

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

Oś priorytetowa:
Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport

Działanie:
Działanie 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych

Jednostka realizująca