Tytuł projektu:
Mój zawód - moją szansą

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Jednostka realizująca projekt:
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej

Opis projektu:
Zamiarem projektu jest poprawa jakości oraz zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego wśród uczniów placówki, poprzez udział w dodatkowych zajęciach

Tytuł projektu:
Nasze kadry naszym atutem

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie:
Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Jednostka realizująca projekt:
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Opis projektu

Tytuł projektu:
Dobry start

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie:
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie:
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Jednostka realizująca projekt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej

Opis projektu:
Celem projektu systemowego „Dobry start” jest zwiększenie do końca roku 2010 stopnia

Tytuł projektu:
Teraz Praca

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie:
Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Jednostka realizująca projekt:
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Opis projektu:
Celem projektu systemowego „Teraz praca” jest

nagłówek RPOWS

Tytuł projektu:
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

Oś priorytetowa:
Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Działanie:
Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Jednostka realizująca projekt:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest