Powiat Skarżyski zakończył realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu:
Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie skarżyskim

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Beneficjent:
Powiat Skarżyski

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym

Tytuł projektu:
As w samorządzie

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet V Dobre rządzenie

Działanie:
Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Poddziałanie
Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Jednostka realizująca projekt:
Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Opis projektu:
Projekt zakłada zwiększenie efektywności oraz jakości funkcjonowania starostw powiatowych w powiatach: skarżyskim, koneckim i starachowickim w

Tytuł projektu:
Kompleksowe wsparcie kobiet aktywnych

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Jednostka realizująca projekt:
Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Opis projektu:
Celem projektu są piętnastomiesięczne działania promujące postawy kreatywne i przedsiębiorcze, oraz uzyskanie wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia własnej działalności

Tytuł projektu:
Nad Czarną i Kamienną- nieodkryte piękno północnej części Województwa Świętokrzyskiego

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

Oś priorytetowa:
Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu

Działanie:
Działanie 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu

Jednostka realizująca projekt:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach.

Opis projektu:

Tytuł projektu:
Dziś zdobywam wiedzę - jutro EUROPĘ

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Jednostka realizująca