Tytuł projektu:
Dziś zdobywam wiedzę - jutro EUROPĘ

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Jednostka realizująca projekt:
III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej

Opis projektu:
Projekt obejmuje wzrost kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, umiejętności językowych i ICT, oraz wzrost zainteresowań kształceniem w kierunkach ścisłych w grupie 250 uczniów.

Przewidywane rezultaty projektu:

  • Wsparcie dla 250 uczniów w ramach projektu
  • 1736 godzin zajęć pozalekcyjnych
  • Jedna konferencja
  • Dwa szkolenia dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn
  • Dwa szkolenia ECDL
  • Wyposażenie pracowni językowej
  • Wzrost umiejętności językowej
  • Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie matematyczno – przyrodniczym i ICT.

Montaż finansowy:
Całkowita wartość projektu: 651 655,00 zł
Wartość dofinansowania EFS: 651 655,00 zł