Tytuł projektu:
As w samorządzie

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet V Dobre rządzenie

Działanie:
Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Poddziałanie
Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Jednostka realizująca projekt:
Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Opis projektu:
Projekt zakłada zwiększenie efektywności oraz jakości funkcjonowania starostw powiatowych w powiatach: skarżyskim, koneckim i starachowickim w wyniku nabycia przez 240 urzędników postawy zorientowanej na obywatela jako klienta, zwiększenie ich kompetencji w kluczowych obszarach wpływających na efektywność pracy urzędu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze. Projekt obejmuje szkolenia w zakresie:

  • Zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Zarządzania jakością w urzędach.
  • Zarządzanie projektami w współfinansowanymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
  • Zamówień publicznych.
  • Ustawy o finansach publicznych.
  • Ochrony danych osobowych.
  • Obsługi klienta wraz z etyką urzędnika.
  • Kursy z języka angielskiego.

Montaż finansowy:
Całkowita wartość projektu: 1 108 010,00 zł
Wartość dofinansowania EFS: 993 390,00 zł