Tytuł projektu:
Mój zawód - moją szansą

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Jednostka realizująca projekt:
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej

Opis projektu:
Zamiarem projektu jest poprawa jakości oraz zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego wśród uczniów placówki, poprzez udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznych, zawodowych, szkoleniach stacjonarnych i wyjazdowych oraz praktykach zawodowych.

Projekt zakłada udział 23 uczniów i 12 uczennic w:
• dodatkowych zajęciach z matematyki,
• dodatkowych zajęciach z technologii i materiałoznawstwa,
• dodatkowych zajęciach z technologii gastronomicznej z towaroznawstwem,
• dodatkowych zajęciach z technologii produkcji cukierniczej,
• szkoleniu dla cukierników z Ewą Wachowicz,
• szkoleniu dla kucharzy z Robertem Makłowiczem,
• praktykach zawodowych u pracodawców,
• szkoleniach wyjazdowych w zakładach pracy.

Montaż finansowy:
Całkowita wartość projektu: 173 670,00 zł
Wartość dofinansowania EFS: 151 337,12 zł