Starosta Skarżyski zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Każda organizacja pozarządowa lub podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, może zgłosić jednego kandydata na członka Rady.

Zgłoszenia kandydata do Rady należy dokonać poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres:

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej

ul. Konarskiego 20

26-110 Skarżysko-Kamienna

z dopiskiem „Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego”.

Kartę zgłoszenia można również dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym. Winna się ona znajdować w zamkniętej kopercie z opisem „ Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego”.  

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach od 2 maja 2016 r. do 16 maja 2016 r.

Szczegółowy tryb  powołania członków, organizacja pracy i zasady działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego określa Uchwała Nr 122/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016 r.

Karta_zgłoszenia_kandydata.doc36.5 KB