SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY

POWIATU SKARŻYSKIEGO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ

PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2013

 

WPROWADZENIE

Współpraca Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) służy budowaniu partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe są ważnym ogniwem społeczeństwa demokratycznego. Obok sektora gospodarczego i sektora publicznego, jako trzeci sektor stanowią ważny filar nowoczesnego państwa. Działalność organizacji pozarządowych stanowi bazę dla rozwoju społeczności lokalnych. Poprzez swoją aktywność, rozeznanie istniejących problemów i elastyczność w działaniu przyczyniają się przede wszystkim do wzmacniania procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Celem programu było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w lokalnym środowisku, poprzez podejmowanie inicjatyw zmierzających do wspierania rozwoju lokalnego, budowanie partnerstwa, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.

Program powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie zarówno pracowników Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Przyjęcie programu poprzedzone było przeprowadzeniem konsultacji społecznych, które odbyły się w miesiącu październiku 2013 roku. Program był zamieszczony na stronie internetowej powiatu w zakładce „współpraca z ngo”, oraz na stronie BIP. Organizacje pozarządowe miały możliwość wniesienia uwag do programu drogą elektroniczną, jednakże nikt nie zgłosił zastrzeżeń i uwag.

FORMY WSPÓŁPRACY

Podstawowe formy współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. miały charakter finansowy i pozafinansowy.

Współpraca o charakterze pozafinansowym:

- Starostwo Powiatowe konsultowało z organizacjami pozarządowymi projekty aktów prawa miejscowego dotyczących; „Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”,

- w ramach współpracy pozafinansowej organizacje miały możliwość przesyłać do Starostwa informacje na temat różnorodnych działań, które zamieszczane były na stronie internetowej Powiatu,

- realizacja projektu partnerskiego z Fundacją „Daj Szansę”, pt:„Stypendia-Twoją Szansą”, realizowanego od 1.06.2012 do 31.07.2013r. w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu 30 uczniów otrzymało stypendia naukowo-socjalne oraz zorganizowane zostały 2 koncerty charytatywne.

- realizacja projektu partnerskiego ze Skarżyskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorczości i Innowacji pt:„Ja-przedsiębiorca”, realizowanego od 1.06.2013 do 31.12.2013r.w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu 30 osób otrzymało wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu przygotowania biznes planu, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej.

- przystąpienie jako partner do 3projektówzłożonych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze Stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat Skarżyski”, Skarżyskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorczości i Innowacji, Klubem Sportowym GALA, Fundacją „Daj Szansę”, oraz ze Stowarzyszeniem RDEST w ramach działania 413 „Małe pojekty”, PROW na lata 2007-2013.

 • konkurs na logo Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Skarżyski w marcu 2013 r. Zarząd Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Skarżyski” ogłosił wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych konkurs na projekt graficzny logo Stowarzyszenia. Konkurs miał wyłonić najlepszy znak graficzny, charakteryzujący się wysokim poziomem artystycznym, spełniający jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną. Logo miało w jak największym stopniu nawiązywać do celów i zadań Stowarzyszenia. Komisja konkursowa podjęła decyzję, że żaden z nadesłanych projektów nie spełnił wszystkich wymagań konkursowych, w związku z powyższym postanowiono nie przyznać pierwszej nagrody. Jury konkursu przyznało natomiast trzy wyróżnienia.
 • Festyn Profilaktyczno-Edukacyjny „Z nami bezpieczniej”, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Skarżyski”, Powiat Skarżyski oraz Komendę Powiatową Policji w Skarżysku-Kamiennej. W dniu 21 czerwca 2013r. na boisku „Orlik” przy Zespole Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej na zaproszenie organizatorów przybyli przedstawiciele służb mundurowych i instytucji z terenu powiatu skarżyskiego, którzy na co dzień zajmują się udzielaniem pomocy i kwestiami związanymi z minimalizacją zagrożeń. Podczas imprezy zaprezentowały się  m.in.: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej, Wojskowa Komenda Uzupełnień z Kielc, Akademia Holistyczna Brunona Sokołowskiego ze Skarżyska-Kamiennej, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Polski Czerwony Krzyż oddział w Skarżysku-Kamiennej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej oraz Straż Miejska w Skarżysku-Kamiennej. Dodatkowo imprezę uświetniły występy wokalne młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu skarżyskiego.


 • spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 20 września 2013r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Wolontariatu.
 • zorganizowanie szkolenia z zakresu przygotowania do kontroli projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych, które odbyło się w dniu 16 października 2013r. prowadzone było przez konsultantów z Głównego Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.
 • Szkolenie kandydatów na wolontariuszy - Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej w porozumieniu ze Stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat Skarżyski”, Komendą Powiatową Policji oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w dniu 5 i 12 października 2013r. było organizatorem szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy, którego celem było podniesienie wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej.
 • Stowarzyszenie PARADOX oraz Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Skarżyski zorganizowali dwa wyjątkowe wydarzenia aby pomóc małemu chłopcu Frankowi Błachowi w walce z ciężką chorobą. W dniu 25 października 2013 r. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej w godzinach od 17.00 do 22.00 odbył się "Koncert Charytatywny", niezapomniany muzyczny wieczór pełen różnorodnych gatunków muzycznych od rocka i popu po jazz i rap połączony z aukcją charytatywną i licytacją zebranych przedmiotów. Natomiast w niedzielę 27 października na stadionie KKS RUCH o godzinie 15: 00 odbył się "Mecz Charytatywny" piłki nożnej z udziałem drużyny w składzie, której zagrali członkowie Stowarzyszenia PARADOX, a jej przeciwnikami był zespół złożony z funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, a także członków Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Skarżyski”.


 • organizacje pozarządowe mogły uzyskać pomoc w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania, pomocy w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów w Zespole ds. Zamówień Publicznych Pozyskiwania Funduszy i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,
 • sprawowano patronat Starosty Skarżyskiego nad przedsięwzięciami realizowanymi przez organizacje pozarządowe,
 • przyjęcie przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwałą nr 16/37/2013 z dnia 17 kwietnia 2013r. Programu Edukacji Patriotycznej „Pamięć” w Powiecie Skarżyskim. Celem Programu jest promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich przez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości dziedzictwa kulturowego,
 • zorganizowanie debaty historycznej „Drogi do niepodległośoci” pod patronatem starosty we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Debata była skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • Spotkanie jubileuszowe dla kombatantów ze Środowiska „Szaracy”, którzy ukończyli 90 lat.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, członkowie Polskich Drużyn Strzeleckich ze Skarżyska.

- współpraca z Powiatową Radą Kombatantów Osób Represjonowanych i Weteranów Wojska Polskiego w 2013 r. opierała się głównie na pomocy w organizowaniu uroczystości patriotycznych, zakupu wiązanek, użyczeniu samochodu służbowego na dowóz kombatantów na okolicznościowe uroczystości, organizowaniu spotkań rady, których w sumie odbyło się cztery.

-współpraca z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego;

 • w roku ubiegłym Rada obradowała na posiedzeniu – w miesiącu wrześniu i wydała opinię w sprawie: „Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”,

- Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej współpracował w ubiegłym roku z organizacjami pozarządowymi przy realizacji partnerskich projektów;

 • kontynuacja współpracy ze Skarżyskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorczości i Innowacji. Stowarzyszenie przy realizacji dwóch projektów „Budzik przedsiębiorczości” i „Rozwiń skrzydła” realizowanych przez PUP w ramach Działania 6.2 PO KL. Zakres współpracy obejmował nieodpłatny udział członków Stowarzyszenia w realizacji zadania poradnictwa indywidualnego i grupowego przy sporządzaniu 2-letnich biznesplanów dla uczestników w/w projektów. Łącznie z tego wsparcia skorzystało 56 osób bezrobotnych,
 • współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przy realizacji projektów: „Rozwój zawodowy bez barier” i „Aktywna integracja – Razem pokonamy bariery” w ramach Działania 7.4 PO KL Niepełnosprawni na rynku pracy. Nasze działania koncentrowały się przede wszystkim na pomocy PKPS przy promocji i rekrutacji uczestników do projektu. Dodatkowo Przedstawiciel PUP wspomagał Lidera przy organizacji konferencji wygłaszając wykład dla pracodawców z korzyści wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych. W tych dwóch projektach udział bierze 50 osób bezrobotnych,
 • współpraca z Fundacją OIC Poland z Lublina przy realizacji projektu "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie nowego modelu współpracy". PUP włączył się w proces rekrutacji uczestników szkolenia pt. "Współpraca pracowników instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej". Łącznie w ramach tego szkolenia zostało przeszkolonych 28 osób reprezentujących instytucje rynku pracy, pomocy społecznej oraz organizacji zajmujących się problematyką osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • przygotowanie partnerskiego projektu ze Stowarzyszeniem Integracji i Rozwój z Kielc w ramach konkursu ŚBRR Poddziałanie 7.2.1 PO KL.

Współpraca o charakterze finansowym Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi polegała na wspieraniu zadań na zasadach określonych w „Programie współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” poprzez:

 • współpracę z Fundacją Ronalda MCDonalda, realizując ultrasonograficzne badania profilaktyczne w ramach ogólnopolskiego programu „NIE nowotworom u dzieci”.
  W ramach tego programu wykonane były badania ultrasonograficzne u pacjentów w przedziale wiekowym od 9 m-ca do 6 roku życia. W sumie przebadano 185 dzieci.
  Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 12 765,00zł.
 • organizacja uroczystości patriotycznych z organizacjami kombatanckimi; styczeń – 150 rocznica Powstania Styczniowego w Kierzu Niedźwiedzim; maj – uroczystości związane z obchodami 222 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i obchody 69 rozstrzelania żołnierzy AK; czerwca 2013r. – Rozstrzelenie Polskich Patriotów na Brzasku oraz Obchody 95 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na organizację tych uroczystości przeznaczono środki finansowe w kwocie 4 030zł.
 • współorganizacja imprez w ramach Kalendarza Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych na rok 2013.

Lp.

WSPÓŁORGANIZATOR

NAZWA IMPREZY

KWOTA

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SPORTU I TURSTYKI

1

Suchedniowska Korporacja Samorządowa im. Stanisława Staszica

Piknik rodzinny na zakończenie wakacji

300,00 zł

2

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Dolna Kamienna”

Festyn z okazji Dnia Dziecka

300,00 zł

3

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Dolna Kamienna”

Edycja Skarżyskiej Ligi Futsalu

300,00 zł

4

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Dolna Kamienna”

XVI Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej o Mistrzostwo Skarżyska-Kamiennej

799,01 zł

5

Stowarzyszenie RDEST wraz z Grupą Fotograficzną „Co-arto”

Zajęcia fotograficzne pod nazwą „Powiat w obiektywie – klasyczne techniki fotografii”

1.491,42 zł

6

Skarżyski Klub Sportów Walki „KYOKUSHIN-KARATE”

Zimowa Akademia Karate

1.440,00 zł

7

Skarżyski Klub Sportów Walki „KYOKUSHIN-KARATE”

Letnia Akademia     Karate

557,81 zł

8

Związek Strzelecki „Strzelec” Suchedniów

Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r. Suchedniów - Bodzentyn

500,00 zł

9

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej

VI Przegląd Sakralnej Pieśni Chóralnej – Skarżysko 2013

599,98 zł

10

Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Skarżyski” z terenu powiatu skarżyskiego

Festyn profilaktyczno-edukacyjny
„Z nami bezpieczniej” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

1.930,01 zł

11

Uczniowski Klub Sportowy „NIKE”
w Suchedniowie

Międzynarodowy Turniej Badmintona „Puchar Gór Świętokrzyskich”

1.199,99 zł

12

Gminne Zrzeszenie LZS
w Skarżysku Kościelnym

Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Amatorek

400,00 zł

13

Międzyszkolny Klub Sportowy „Gala”

w Skarżysku-Kamiennej

Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej „Gala – Cup”

1.215,00 zł

14

Międzyszkolny Klub Sportowy „Gala”
w Skarżysku-Kamiennej

Ćwierćfinały Mistrzostw Polski

w Piłce Siatkowej Dziewcząt

4.799,40 zł

15

Piłkarska Akademia Skarżyska

I Turniej Piłkarskiej Akademii Skarżyska - rocznika 2005

300,00 zł

16

Stowarzyszenie „Skarżyskie Towarzystwo Sportowe”

w Skarżysku-Kamiennej

Zakup koszulek

300,00zł

17

Stowarzyszenie
"PraOsadaRydno"

Piknik Archeologiczny "Rydno"

15.471,68 zł

18

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Miejski Skarżysko-Kamienna

„Dzień Wolontariusza”

200,00 zł

19

Stowarzyszenie „Wolni i Solidarni 1980-1989” w Starachowicach

Konkurs historyczny
„Orła wrona nie pokona”

500,00 zł

20

Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów

Suchedniowski Rajd Rowerowy

400,00 zł

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamienej, w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2013, otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w wysokości


Z dotacji na dofinansowanie zadań skorzystały następujące podmioty:

Lp.

WNIOSKODAWCA

NAZWA ZADANIA

KWOTA

1

Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Przystań”, ul. Tysiąclecia 10, Skarżysko-Kamienna

Wycieczka krajobrazowo-turystyczna – Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Oświęcim, Brzezinek, Kraków – połączona ze spektaklem teatralnym

2000,00zł

2

Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło Terenowe
ul. Zielna 12, Skarżysko-Kamienna

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

1000,00zł

3

Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło Terenowe

ul. Zielna 12,   Skarżysko-Kamienna

Organizacja święta „Dzień Białej Laski”

1000,00zł

4

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Rejonowy ul. Sikorskiego 20 Skarżysko-Kamienna

Dwudniowa wycieczka Zamość – Zawierzyniec

2000,00zł

5

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie

ul. Równoległa 23, Skarżysko-Kamienna

Świętokrzyski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych

2344,00zł

6

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie

ul. Równoległa 23, Skarżysko-Kamienna

Świętokrzyski Mityng Gimnastyczny Olimpiad Specjalnych

656,00zł

7

Skarżyski Klub „Amazonek” przy Poradni Chirurgii Onkologicznej

ul. Szpitalna 1, Skarżysko-Kamienna

Trzydniowe warsztaty psycho-rehabilitacyjne

2000,00zł

8

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ul. Szkolna 15, Skarżysko-Kamienna

Trzydniowa wycieczka na Podlasie

3000,00zł

9

Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza”
ul. Równoległa 23 Skarżysko-Kamienna

Integracyjna impreza turystyczno-rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
i ich rodzin

3000,00zł

W dniu 15 maja 2012 roku zawarte zostało porozumienie dotyczące współpracy  w zakresie organizacji pracy wolontarystycznej, pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Skarżysku-Kamiennej a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Skarżysku- Kamiennej. Efektem tego porozumienia w 2013 była systematyczna, nieodpłatna praca wolontariuszy w czterech rodzinach zastępczych.

Sprawozdanie powstało w oparciu o dane uzyskane z wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, współpracujących z organizacjami pozarządowymi.

Opracowała: Monika Pogodzińska