Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej od dnia 1 marca 2021 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku- Kamiennej zostaje wprowadzona opłata za wydawane zaświadczenia dla stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej. Przypominamy, że zaświadczenia te wydawane są na wniosek stowarzyszeń wpisanych do rejestru prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego. Opłata ta będzie wynosić zgodnie z ustawą 17 zł za zaświadczenie. 

doc

Ważna informacja dla stowarzyszeń i fundacji

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz.187), zwaną w dalszej części dalej „ustawą pppft”, kontroli podlegają instytucje obowiązane, tj. stowarzyszenia posiadające osobowość prawną lub fundacje (utworzone odpowiednio: na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach lub ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o