Prawo do godnego traktowania

Załatwiając sprawę w  Starostwie klient  ma  prawo być traktowany w oparciu o zasadę poszanowania godności osobistej, w sposób profesjonalny, bezstronny, zgodny z obowiązującym prawem.

Prawo do uzyskiwania informacji

Klient ma prawo żądać, żeby urzędnik szczegółowo poinformował go o wszystkich okolicznościach, które mogą wpłynąć na ustalenie jego praw i obowiązków. Działania urzędu powinny zapobiegać poniesieniu przez zainteresowaną osobę szkody  wynikającej  z  nieznajomości przepisów prawa.

Prawo udziału w postępowaniu

Klient, którego praw lub obowiązków dotyczy

Starostwo Powiatowe wykonuje zadania własne i zlecone z zakresu administracji publicznej, do których należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców. W tym zakresie Urząd ze szczególną troską zapewnia pomoc osobom starszym, kobietom ciężarnym i osobom niepełnosprawnym.


Osoby te mogą korzystać z pomocy pracowników Biura Obsługi Klienta przy wypełnianiu potrzebnych druków oraz uzyskaniu informacji dotyczącej możliwości załatwienia spraw.

W przypadkach, kiedy osoby