Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2020 w zakresie kultury, w zakresie kultury fizycznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

I. Informacje ogólne
1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z

deby copy

Do 30 marca 2020 r. można składać wnioski o przyznanie nagrody „Powiatowe Dęby” - prestiżowej nagrody ustanowionej w powiecie skarżyskim w celu wyróżnienia osób za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: kultury, sztuki, kultury fizycznej, działalności społecznej i przedsiębiorczości. Dotychczas otrzymało ją 80 osób.


Nagroda została ustanowiona w 2001r. uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego. Przyznawana była do 2010 roku corocznie podczas uroczystej sesji Rady Powiatu, obecnie nagrody są przyznawane co

W poniedziałek, 13 stycznia pod przewodnictwem starosty Artura Berusa obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie zespołu, z udziałem wicestarosty Anny Leżańskiej, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Małgorzaty Miller, kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego Agnieszki Prusinowskiej, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży, Zarządu Dróg Powiatowych, przedstawicieli służb leśnych ze Skarżyska i Suchedniowa oraz przedstawicieli gmin

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w piśmie z dnia 6 grudnia 2019 r. poinformował o przyjętych przez Zarząd PFRON kierunkach działań i warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku. Zgodnie z procedurami programu Powiat Skarżyski otrzymał zaproszenie do uczestnictwa w programie. Obsługę programu zapewnia realizator programu (samorząd powiatowy).

W roku bieżącym beneficjenci mogą

Powiat Skarżyski, w związku z przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020, poszukuje Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

  1. Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:
  • posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
  • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim, posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom

Podkategorie