Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Eugeniusz Cichoń zaprasza na XXXI w kadencji Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego, która odbędzie się 21 grudnia 2012 roku o godz. 9.00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.


1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i oświadczenia.
7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
8. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2013-2030:
1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały
w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2030,
2) przedstawienie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2013-2030,
3) dyskusja,
4) podjęcie uchwały.
9. Uchwalenie budżetu powiatu skarżyskiego na rok 2013:
1) przedstawienie projektu budżetu na rok 2013,
2) opinie komisji rady powiatu,
3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie budżetu powiatu skarżyskiego na 2013 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu założonego w projekcie budżetu,
4) dyskusja,
5) podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2012-2030,
2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok,
3) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2012 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej,
4) nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej-Curie,
5) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,
6) ustalenia godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2013 rok,
7) trybu udzielania i rozliczania przez powiat skarżyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
8) współdziałania powiatów w zakresie wydawania kwartalnika „Ziemia Odrowążów” oraz realizacji innych zadań z zakresu promocji powiatów,
9) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej.  
11. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 5390