Starosta Skarżyski Michał Jędrys  uczestniczył w konferencji zorganizowanej  przez Związek Pracodawców Pomorza  Zachodniego Lewiatan i  Instytut Spraw Społeczno Gospodarczych w ramach projektu „PROGRESUS- Innowacyjny  model i klastrów NGO działających z pracodawcami  na rzecz  aktywizacji  zawodowej osób niepełnosprawnych”. Ambasadorem projektu na terenie województwa świętokrzyskiego  jest Ferdynand Pawlik  (Prezes Skarżyskiego Stowarzyszenia  Przedsiębiorczości i Innowacji.)
Konferencje otworzył starosta skarżyski Michał Jędrys, który mówił o konieczności prowadzenia wielowymiarowej współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami.  Starosta wyeksponował rolę samorządów, których  zadaniem jest wspieranie „innowacyjności” w tym wypadku  osób i stowarzyszeń, które mają interesujące pomysły. Starosta podkreślał także konieczność wspólnej pracy nad powołłaniem innowacyjnego modelu klastra, wdrożenia,  którego ma płynąć zasadnicza korzyść- wzrost zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych.
 „Klaster społeczny - to przede wszystkim koncentracja podmiotów działających wspólnie na rzecz rozwoju wcześniej wypracowanej misji, sprzyjająca realizacji założonych celów. Koncentracja ta zachodzi w różny sposób i obejmuje rozmaite podmioty, w zależności od celów. Mogą to być zatem podmioty o podobnym rodzaju działalności, np. prowadzące terapię zajęciową, zajmujące się promocją zatrudnienia, opieką bieżącą nad osobami niepełnosprawnymi. Mogą to być też podmioty działające na danym terenie, np. lokalne stowarzyszenia, fundacje, zakłady aktywności zawodowej itd. Klaster jest kooperacją wielu jednostek działających w celu wzmocnienia sieci relacji o charakterze formalnym i nieformalnym. Według założeń powinien skupiać podmioty z trzech sektorów: publicznego, biznesu i organizacji pozarządowych. Ta forma współpracy zapewnia jej uczestnikom rozwój, a wspierającym je instytucjom z sektora publicznego umożliwia maksymalizację działań w obszarze pomocy społecznej (np. opiekę nad osobami zależnymi, w tym niepełnosprawnymi’.
Celem innowacyjnego modelu klastra NGO jest funkcjonowanie, koordynacja  i  integracja działań  oraz współpraca między organizacji pozarządowymi, których potencjał wzrasta poprzez kumulację zasobów.  Współpraca organizacji pozarządowych  jest  niezwykle korzysta ponieważ  pozwala m.in.  na udział w projektach zaawansowanych, a  także   interdyscyplinarnych. Stawarza to również większe możliwości rozwoju poprzez wymianę doświadczeń, a także daje szansę na naukę i  inspirację
Podczas  konferencji  omówione zostały także następujące zagadnienia:
„Wsparcie udzielone osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej”
„Klub Integracji Społecznej  MOPS w Skarżysku-Kamiennej na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych”,"Reintegracja  społeczna i zawodowa  osób niepełnosprawnych  na przykładzie wybranych podmiotów powiatu skarżyskiego”,
„Istota i znaczenie klastrów społecznych w procesie samo wspierania się organizacji pozarządowych podejmujących działania  aktywizacji  zawodowej osób niepełnosprawnych”,
„Logika wzajemnego powiązania i wielopłaszczyznowego stosowania  wypracowanych narzędzi służących wzmacnianiu  zaangażowania się NGO w proces aktywizacji zawodowej  osób niepełnosprawnych”,
„Modelowe rozwiązania  na podstawie  struktury klastra. Skarżyski klaster społeczny. Koncepcja”.

 DSC 6326

DSC 6319

 DSC 6322

Ferdynand Pawlik - ambasadorem projektu na terenie województwa świętokrzyskiego oraz Prezes Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji prezntował temat: „Modelowe rozwiązania na podstawie struktury klastra. Skarżyski klaster społeczny. Koncepcja”.

DSC 6339

 Dyrektor Powiatowego Prządu Pracy - Roman Białek mówił na temat „Wsparcia udzielonego osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej”

DSC 6342

„Klub Integracji Społecznej MOPS w Skarżysku-Kamiennej na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych”. Reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych na przykładzie wybranych podmiotów powiatu skarżyskiego" 

DSC 6329

DSC 6317

DSC 6311