Starosta skarżyski Michał Jędrys rekomendował Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Skarżysku-Kamiennej do Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych nagród honorująca działalność na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. Przyznawana jest przez Fundację Kronenberga działającą przy Banku Citi Handlowy od 1999 roku.

Starosta skarżyski Michał Jędrys w liście rekomendacyjnym skierowanym do Kapituły przyznajacej nagrodę pisał o szczególnej roli Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej w popularyzowaniu w środowisku lokalnym czytelnictwa i kultury. Podkreślił też ogromne zaangażowanie na polu ochrony dorobku naukowego ks. prof. Włodzimierza Sedlaka – patrona Biblioteki.

"Biblioteka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. Od wielu lat ma na to wpływ bogata działalność kulturalna placówki, zaangażowanie i aktywny udział w różnych imprezach organizowanych na terenie miasta, współpraca z wieloma instytucjami, z lokalnymi mediami oraz działalność informacyjno-promocyjna. Biblioteka z należytą pieczołowitością i dbałością występuje z szeregiem ciekawych i wartościowych inicjatyw. Podejmowane przez Bibliotekę ambitne projekty i służą krzewieniu czytelnictwa i zwiększeniu zainteresowania kulturą i sztuką poprzez edukację kulturalną. Wśród realizowanych przez Bibliotekę przedsięwzięć są także te związane z pielęgnowaniem polskości i dziedzictwa narodowego, rozwojem i kształtowaniem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Powiatu Skarżyskiego. Działania Biblioteki integrują lokalną społeczność, dbając jednocześnie o zachowanie tradycji i historii związanej z naszym regionem. Jest to wkład Biblioteki w dzieło poznawania i ocalenia pamięci o przeszłości Skarżyska-Kamiennej i wybitnych osób związanych z naszym miastem i regionem. Szczególne znaczenie w tym względzie ma prowadzona prze Bibliotekę Izba Pamięci – ks. prof. Włodzimierza Sedlaka – patrona placówki. Wśród zrealizowanych przez Bibliotekę przedsięwzięć są tak znaczące wydarzenia jak, m.in. lekcje biblioteczne (Śladami naszych przodków), sesje popularnonaukowe, wystawy, wydawnictwa książkowe, konkursy…

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej jest miejscem, do którego z przyjemnością przychodzą czytelnicy z całego powiatu, by zaspokoić głód kultury i wiedzy. Miejscem pozwalającym poznawać świat, poszerzać horyzonty myślowe i przynoszącym radość z obcowania z kulturą. Jestem głęboko przekonany, że przyznanie Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora byłoby wspaniałym ukoronowaniem dotychczasowej działalności Biblioteki na rzecz rozwoju i promocji czytelnictwa oraz kultury w Powiecie Skarżyskim" – tak uzasadniał rekomendację dla Biblioteki starosta Michał Jędrys.

Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w następujących dziedzinach:
•    działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna, biblioteczna,
•    utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą,
•    przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego,
•    indywidualne oraz zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego,
•    upowszechnienie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Patron nagrody, prof. Aleksander Gieysztor – mediewista, jedna z najwybitniejszych postaci polskiej nauki II poł. XX wieku. Był prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Fundacji Kronenberga, wybitnym polskim humanistą o międzynarodowej sławie, człowiekiem zasłużonym dla kultury polskiej.

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora jest najbardziej prestiżową nagrodą honorującą działalność na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. Przyznawana jest przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy od 1999 roku.W 2002 roku Fundacja Kronenberga otrzymała wyróżnienie specjalne Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej za ustanowienie dorocznej Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora.W 2010 roku Fundacja otrzymała odznakę honorową Zasłużony Dla Kultury Polskiej, która jest nadawana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom i instytucjom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

DSC 0261 1Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej, którą kieruje Iwona Kowaleska została rekomendowana przez starostę Michała Jędrysa do Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora