Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Eugeniusz Cichoń zaprasza na XXVII w kadencji sesję Rady Powiatu Skarżyskiego, która odbędzie się 26 września 2012 roku o godz. 10. 00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego miedzy sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i oświadczenia.
7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za I półrocze 2012 roku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku.
9. Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
1)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2012-2030;
2)  wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok,
3)  zmiany Uchwały Nr 198/XXVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego;
4)  ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
5)  upoważnienia Zarządu Powiatu do przeprowadzenia postepowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2012 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej;
6)  wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej,
7)  nadania statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szpitalna 1;
8)  nadania statutu Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 4,
9)  nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50;
10)  wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny,
11)  rozpatrzenie skargi na działalność Zarządu Powiatu Skarżyskiego;
12)  rozpatrzenie skargi na działalność Starosty Skarżyskiego;
11.  Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 9486