Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Eugeniusz Cichoń informuje, iż 30 lipca 2012 r. o godz. 12.00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się XXVI w kadencji Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.


1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie stypendiów Starosty Skarżyskiego.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i oświadczenia.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
9. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Pana Michała Jędrysa ze stanowiska Starosty Skarżyskiego.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2012-2030,
2) wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok,
3) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego,
4) przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie skarżyskim na lata 2012-2016,
5) przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie skarżyskim na lata 2012-2014,
6) przyjęcia Powiatowego Programu na Rzecz Bezpieczeństwa Obywateli,
7) zmiany Uchwały Nr 175/XXIII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego Nr 2 wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej,
8) zmiany Uchwały Nr 132/XVII/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie: darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna,
9) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy aparatu rentgenowskiego Medicor 750, będącego własnością Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli przeprowadzonej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
12. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 6020 1