Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej informuje o wyznaczeniu ogniska choroby – wścieklizny

w miejscowości Bliżyn w następstwie wystąpienia wścieklizny u lisa

W związku z powyższym zostało wydane rozporządzenie nr 4/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Bliżyn w powiecie skarżyskim.

Rozporządzenie będzie obowiązywać przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty wydania, pod warunkiem, że nie wystąpią nowe ogniska choroby w powiecie. Teren określony w rozporządzeniu jako „obszar zagrożenia wścieklizną zwierząt” zostaje przez władze samorządowe oznakowany stosownymi tablicami, a rozporządzenie podane do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty sposób. W obszarze zagrożenia zostają wstrzymane polowania na zwierzęta łowne z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia zwierząt i ludzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej zaleca ostrożność i szczególną rozwagę wszystkim mieszkańcom z terenu określonego w rozporządzeniu, jako „obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”, a także terenów przyległych.

O wszystkich przypadkach nietypowego zachowania się zwierząt dzikich na tym obszarze, jak też w przypadku znalezienia zwłok zwierząt drapieżnych tj. kuna, lis, jenot, lub innych należy niezwłocznie informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej lub urząd gminy, policję, lekarzy weterynarii wolnej praktyki. Zaleca się bezwzględnie unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami dzikimi oraz ich zwłokami. Ponadto, wszystkie psy zgodnie z rozporządzeniem winny być utrzymywane na uwięzi, a koty w zamknięciu. Należy również chronić przed zakażeniem wścieklizną zwierzęta gospodarskie podatne na zakażenie (krowy, konie, owce, kozy) nie pozostawiając ich bez dozoru na pastwiskach.

Ograniczone zostaje na czas obowiązywania rozporządzenia wydawanie świadectw zdrowia zwierząt na wywóz z wyznaczonego obszaru powiatu skarżyskiego do krajów trzecich (w tym m.in. USA, Kanada, Ukraina, Rosja i inne). Przemieszczanie psów i kotów i innych zwierząt wrażliwych z terenu i na teren obszarów zagrożonych wścieklizną wymaga zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej. Zaleca się przekazanie informacji osobom poza granicami Polski, które planują przyjazd do Polski na teren powiatu skarżyskiego, zabierając ze sobą zwierzęta towarzyszące (psy, koty) o zaistniałej sytuacji epizootycznej i zaniechanie wwozu zwierząt na teren obszaru zagrożonego. Nie istnieją ograniczenia podróży ze zwierzętami towarzyszącymi po Polsce i krajach Unii Europejskiej z części terenu powiatu skarżyskiego nieobjętego rygorami.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej przypomina o ciążącym na właścicielach psów i kotów obowiązku szczepienia przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez zwierzę 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Brak ważnego szczepienia podlega karze grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego. Podobnej karze podlega niedostosowanie się do nakazów i zakazów zawartych w rozporządzeniu powiatowego lekarza weterynarii wydanego w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej apeluje w zaistniałej sytuacji o przestrzeganie wyżej wymienionych zasad wszystkich właścicieli zwierząt podatnych na wściekliznę oraz ostrożność i rozwagę wszystkich mieszkańców powiatu skarżyskiego.pdfKomunikat.pdf143.8 KB

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Skarżysku-Kamiennej

lek. wet. Krzysztof Bąk