Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłosił Otwarte Konkursy Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2022 w czterech zakresach: kultury, kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz turystyki.

Konkursy mają na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w wymienionych powyżej zakresach. Zarząd Powiatu Skarżyskiego przeznacza na realizację wspomnianych zadań środki finansowe w wysokości odpowiednio:

- kultura 24.000 zł, 

- kultura fizyczna 28.000 zł,

- ochrona i promocja zdrowia 6.000 zł,

- turystyka 18.000 zł.

Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest prawidłowe złożenie oferty na zasadach określonych w załączonych poniżej regulaminach. Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem generatora eNGO (www.powiatskarzyski.engo.org.pl/konkursy-trwajace).  Złożoną za pośrednictwem generatora eNGO ofertę, należy wydrukować, tak by wersja papierowa posiadała nadrukowaną sumę kontrolną zgodną z tą, jaka znajduje się na ofercie przesłanej za pośrednictwem generatora. Wydruk oferty podpisany przez osoby uprawnione należy złożyć w zaklejonej kopercie osobiście w:

Biurze Obsługi Interesanta

Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,

ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (parter)

w godzinach od 8.00 do 15.30

lub przesłać na adres:

Referat ds. Promocji

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej

ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamiennej


Oferty należy składać w terminie do 31 stycznia 2021 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się w zamieszczonych poniżej regulaminach.

pdfUchwała.pdf203.88 KB

pdfZałącznik_nr_1.pdf251.59 KB

pdfZałącznik_nr_2.pdf251.57 KB

pdfZałącznik_nr_3.pdf251.96 KB

pdfZałącznik_nr_4.pdf252.02 KB