Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk, informuje, że 27 grudnia 2021 roku o godz. 11.00 w sposób zdalny odbędzie się XXXIX w kadencji Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Przebieg obrad można będzie śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955

Projekt porządku obrad przewiduje:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
 5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Uchwalenie budżetu powiatu skarżyskiego na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2022-2035:
 • przedstawienie budżetu powiatu na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2022-2035 wraz z autopoprawkami,
 • opinie komisji rady powiatu w sprawie budżetu,
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały budżetowej powiatu skarżyskiego na 2022 rok,
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2022-2035,
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej powiatu skarżyskiego na 2022 rok,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu skarżyskiego na 2022 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2022 – 2035.
 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2021-2035,
 • wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
 • określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
 • zmieniająca Uchwałę Nr 170/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kamiennej,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego.
 1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

przewodniczący rady powiatu prowadzi sesję zdalną