Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił kolejną zmienioną edycję „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Samorząd powiatu skarżyskiego przyjął zaproszenie do uczestnictwa w programie i będzie jego realizatorem. W związku z tym wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację projektu w obszarach A, B, C, D, E, F  i G należy złożyć w terminie do 21 stycznia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20.

Cele programu
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie poprzez:

 • zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy;
 • zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych;
 • zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne;
 • zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek;
 • zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Obszary programu realizowane na terenie powiatu skarżyskiego w 2016 roku:

 • Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • Obszar D – likwidacja barier transportowych;
 • Obszar E- dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 • Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W powiecie skarżyskim wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć:

 • 55% kosztów realizacji projektu w obszarze A
 • 55% kosztów realizacji projektu w obszarze B
 • 50% kosztów realizacji projektu w obszarze C
 • 85% kosztów realizacji projektu w obszarze D

95% kosztów realizacji projektu w obszarze D (samochody dla WTZ)

 • 20% kosztów realizacji projektu w obszarze E
 • 70% całkowitych kosztów realizacji projektu w obszarze F (na każde nowe miejsce
  w WTZ)

80% kosztów realizacji projektu w obszarze F (remont, modernizacja przeciwdziałająca degradacji WTZ)

 • w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022 r.:

 1. Obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności
  w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji
  w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 2. Obszar B – do 150.000,00 na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. Obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 4. Obszar D – na likwidację barier transportowych do:
 • 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które
  w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 000,00 zł dla autobusów
 1. Obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
 2. Obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone
  w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż
  160 000,00 zł.
  na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 3. Obszar G - nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

      Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

 1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
 3. wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Ponadto wymagana jest zgodność projektów z Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru
A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych
dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym.

Wzory wniosków, procedury realizacji oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) w zakładce: Aktualności pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2022-roku/

Stosowne dokumenty proszę składać do dnia 21.01.2022 roku do Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej w Starostwie Powiatowym ul. Konarskiego 20 w Skarżysku – Kamiennej. Tel. 41 39 53 052  

Zapraszamy do wzięcia udziału w edycji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku.

Szczegółowe informacje procedury, zasady, kierunki, warunki brzegowe i wnioski  znajdują się na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl