Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 25 listopada 2021 roku o godz. 12.00 w sposób zdalny odbędzie się XXXVII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Przebieg sesji można będzie śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955

Projekt porządku obrad przewiduje:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
 5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028:
  • przedstawienie Programu,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”
 8. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Skarżyskim w roku szkolnym 2020/2021.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021 – 2035,
  • wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
  • zmiany Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
  • uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”,
  • ustalenia wysokości opłat w roku 2022 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rynek 11,
  • wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach Powiatu Skarżyskiego,
  • ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego,
  • ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Radnym Powiatu Skarżyskiego.
 11. Analiza oświadczeń majątkowych za 2020 rok.
 12. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

przewodniczący rady podczas obrad