W czwartek, 30 września po raz 36. w tej kadencji obradowała Rada Powiatu Skarżyskiego. Posiedzenie odbyło się w sposób zdalny. W trakcie sesji podjęto pięć uchwał m.in. powiat udzielił gminie Bliżyn dotacji w wysokości 20 tys. zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Odrowążku oraz wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej nowe drogowe przedsięwzięcia inwestycyjne w gminie Suchedniów i gminie Skarżysko Kościelne.

Podjęcie uchwał poprzedziły informacje z wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat skarżyski jest podmiotem tworzącym. Radni wysłuchali także sprawozdania z działań podejmowanych w 2020 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie powiatu skarżyskiego oraz zapoznali się z raportem z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” za lata 2019-2020.

Następnie skarbnik powiatu Urszula Wrona przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku.

W części rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie radni przyjęli do realizacji pięć uchwał, które dotyczyły: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Bliżyn, zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2021 – 2035, wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok, wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach Powiatu Skarżyskiego oraz rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.

W ramach uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Bliżyn, radni wyrazili zgodę na udzielenie gminie dotacji celowej w wysokości 20 tys. zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Odrowążku. Rada wyraziła także zgodę na zabezpieczenie w WPF na lata 2021 – 2035 łącznej kwoty 95 380 zł na wykonanie dokumentacji projektowych dwóch dróg powiatowych na terenach gminy Suchedniów i Skarżyska Kościelnego.

I tak kwotę 65 tys. zł przeznaczono na wykonanie w roku 2022 dokumentacji projektowej nowego drogowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Suchedniów-Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięcia „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa zachodnia – Kraków Główny na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów drogą powiatową nr 578T na terenie gminy Suchedniów”.

Natomiast kwotą 30 380 zł zwiększono zakres zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 0573T na odcinku Majków-Michalów”. Dotychczasowy plan zadania uwzględniający wykonanie dokumentacji projektowej wynosił 126 tys. zł. Zarząd Powiatu Skarżyskiego postanowił rozszerzyć zakres robót o ścieżki rowerowe, co zwiększa koszt wykonania dokumentacji projektowej o kwotę 30 380 zł. Wykonanie dokumentacji zostanie zakończone w 2022 roku.    

Rada nie wyraziła zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wiejskiej.

Pełny zapis XXXVI sesji rady Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=8243

radni powiatu skarżyskiego podczas obrad radni powiatu w trakcie sesjiczłonkowie zarządu w trakcie sesjiDSC01911członkowie zarządu powiatu w trakcie sesjiprzewodniczący rady Jacek Jeżyk prowadzi obradywiceprzewodnicząca rady podczas obrad przewoniczący i wiceprzewodnicząca podczas sesji skarbnik powiatu Urszula Wronasekretarz powiatu Małgorzata Nosowicz