Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 30 września 2021 roku o godz. 11.00 w sposób zdalny odbędzie się XXXVI w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Przebieg sesji można będzie śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955

Projekt porządku obrad przewiduje:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
 5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Sprawozdanie z działań podejmowanych w 2020 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie powiatu skarżyskiego.
 8. Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” za lata 2019-2020.
 9. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat skarżyski jest podmiotem tworzącym.
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
 12. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Bliżyn,
 13. zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2021 – 2035,
 14. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
 15. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach Powiatu Skarżyskiego,
 16. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wiejskiej,
 17. rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.

12. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

przewodiczący rady powiatu prowadzi sesję zdalną