Rada Powiatu Skarżyskiego większością głosów udzieliła zarządowi powiatu, podczas XXXIV sesji wotum zaufania za 2020 rok oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za rok ubiegły. Udzielenie zarządowi wotum zaufania oraz absolutorium poprzedziła debata nad raportem o stanie powiatu skarżyskiego oraz sprawozdanie finansowe, z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. W trakcie sesji, która odbyła się w formule zdalnej 25 czerwca radni ocenili także sytuacje ekonomiczno-finansowe za 2020 rok w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego i Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz podjęli dziewięć uchwał.

Najistotniejszymi punktami obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Skarżyskiego było udzielenie zarządowi powiatu wotum zaufania oraz absolutorium. Decyzje rady poprzedziła debata nad raportem o stanie powiatu skarżyskiego za 2020 rok oraz podjecie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2020 rok.

Sekretarz powiatu Małgorzata Nosowicz przedstawiając radnym raport o stanie powiatu skarżyskiego za 2020 rok zaznaczyła, iż dla działalności powiatu skarżyskiego jak i jego jednostek organizacyjnych był to rok wyjątkowo trudny ze względu na ogłoszony stan epidemii. Podkreśliła także, że w związku z tym największym wyzwaniem stało się to, aby przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pracy urzędników urząd mógł w dalszym ciągu sprawnie obsługiwać mieszkańców.- Myślę, że z tego wyzwania wywiązaliśmy się jako powiat dobrze – zapewniła sekretarz zaznaczając, że w raporcie ujęte zostały kluczowe obszary działalności zarządu w ubiegłym roku z uwzględnieniem tego najistotniejszego czyli dotyczącego finansów powiatu, od wielkości, których zależy rozwój lokalny oraz realizacja zadań ustawowych. Sekretarz poinformowała, że budżet powiatu w roku 2020 został zrealizowany na satysfakcjonującym poziomie i mimo pierwotnych obaw związanych z epidemią, ostatecznie finanse powiatu nie zostały zagrożone. W raporcie omówiono także obszary związane z opieką zdrowotną, edukacją, pozyskaniem środków ze źródeł zewnętrznych, jak i tych związanych działalnością powiatowych jednostek organizacyjnych oraz służb, inspekcji i straży.

Sprawozdanie finansowe, z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok oraz informację o stanie mienia powiatu przedstawiła skarbnik powiatu Urszula Wrona. Dochody budżetu powiatu skarżyskiego za 2020 rok zrealizowano w kwocie 121.439.232,77 zł to jest w 99,74% w stosunku do dochodów planowanych. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 10.108.409,31 zł (96,10% w stosunku do planu tych dochodów). Dochody bieżące natomiast wykonano w wysokości 111.330.823,46 zł. (100,08%). Powiat skarżyski w 2020 roku otrzymał także środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ponad 6 mln 678 tys. zł, a na realizację projektów z udziałem środków z UE wydatkował blisko 9 mln złotych.  wykonanie budżetu za 2020 r. zostało pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Większością głosów radnych powiatowych zarząd otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium. Gratulacje zarządowi powiatu w imieniu rady złożył przewodniczący Jacek Jeżyk.

- Serdecznie dziękuję Państwu za udzielenie absolutorium. Jest to budujące. Mobilizujemy się, żeby jeszcze lepiej i wydajniej pracować na rzecz powiatu skarżyskiego. Liczymy na tę szeroką współpracę z każdym radnym – mówił starosta Artur Berus tuż po podjęciu uchwały o udzieleniu absolutorium.    

Podczas sesji radni ocenili również sytuacje ekonomiczno-finansowe za 2020 rok w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego i Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz podjęli uchwały w sprawach:

  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2021 – 2035,
  • wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
  • wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
  • zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2021.

Pełny zapis XXXIV sesji rady powiatu http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=7979

 starosta Artur Berus podczas sesji absolutoryjnejradni powiatu w trakcie obradprzewodniczący rady Jacek Jeżyk prowadzi sesję przewodniczący i wiceprzewodnicząca rady powiatu skarżyskiego w trakcie sesji

Fot. Ł. Wisowaty