W czwartek, 27 maja XXXIII w formule zdalnej odbyła XXXIII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Sesję zdominowała sprawozdawczość m.in. na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie skarżyskim za rok 2020. Podjęto także kilka uchwał dotyczących spraw finansowych oraz wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów.

Działalność za 2020 rok służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, sanitarne i weterynaryjne przedstawili komendanci komend powiatowych policji i państwowej straży pożarnej oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny i Powiatowy Lekarz Weterynarii. Przedstawiono także sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu na rzecz bezpieczeństwa obywateli” za 2020 rok.

Tematyką obrad czwartkowej sesji objęto także sprawozdawczość za ubiegły rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz z realizacji „Programu współpracy powiatu skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Radni zapoznali się również z oceną zasobów pomocy społecznej.

Rada podjęła uchwały w sprawie zmian w tegorocznym budżecie powiatu oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Miedzy innymi zwiększono o kwotę 1 800 376, 00 zł nakłady finansowe na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Występa w gminie Łączna – etap II”. W związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z firmą Terra Bau zwiększono także o kwotę 470 tys. zł wydatki na realizację zadania dot. budowy ronda przy skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej iż ul. 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej. Obecnie na realizację budowy ronda w budżecie powiatu zabezpieczono łącznie 750 tys. zł przy czym kwotę 520 tys. zł pokryje firma Terra Bau, a 230 tys. zł powiat skarżyski. Wydzielono także z planu wydatków projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 w Powiecie Skarżyskim” kwotę 20 tys. zł z przeznaczeniem na pomoc rzeczową w postaci zakupu środków ochrony osobistej dla gminy Skarżysko Kościelne. 

Ponadto radni przyjęli uchwałę w sprawie: pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych oraz wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów. Są to budynki, które w przeszłości były wykorzystywane na cele dydaktyczno-praktyczne Technicznych Zakładów Naukowych oraz na cele własne Ośrodka Badawczo-Rozwojowego  Zakładów Metalowych Mesko S.A. 

Pełny zapis sesji https://www.youtube.com/watch?v=VK66R8ecATQ

zarząd powiatu podczas obrad sesji radystarosta Artur Beruswicestarosta Anna LeżańskaCzłonkowie zarządu powiatu Tadeusz Bałchanowski i Katarzyna Bilska biorą udział w sesji radyczłonek zarządu Adam Ciok Przewodniczący Jacek Jeżyk prowadzi obrady. wiceprzewodnicząca rady Bożena Bętkowskaprzewodniczący i wiceprzewodnicząca rady powiatu podczas zdalnych obradskarbnik powiatu Urszula Wronaradni powiatowi - Renata Bilska, Barbara Kocia i Tomasz Wąsowski podczas zdalnej sesji radne Renata Bilska i Barbara Kociaobraz z ekranu uczestników zdalnej sesji