Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 27 maja 2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się XXXIII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Sesja ze względu na stan zagrożenia epidemicznego odbędzie się w sposób zdalny. Obrady będzie można śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955.

Projekt porządku obrad przewiduje:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
 5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu naprawczego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu naprawczego Obwodu Lecznictwa Kolejowego.
 9. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie skarżyskim:

      1) sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej w roku 2020,

      2) sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej w roku 2020,

      3)informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca oceny stanu sanitarnego powiatu skarżyskiego w roku 2020,

      4) informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii z działalności placówki w 2020 roku.

 1. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu na rzecz bezpieczeństwa obywateli” za 2020 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2020 rok.
 3. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.
 4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2020.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

    1) zmieniająca Uchwałę Nr 216/XXX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz gmin powiatu skarżyskiego,

    2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2035,

    3) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,

    4) pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych,

    5) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów.

 1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

przewodniczący rady prowadzi obrady sesji zdalnej