Powiat Skarżyski w 2021 roku prowadzi 2 punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Zespole Szkół Transportowo-Mechtronicznych przy ul. Legionów 119 w Skarżysku-Kamiennej, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek: 8.00-12.00

Wtorek: 10.00-14.00

Środa: 8.00-12.00

Czwartek: 10.00-14.00

Piątek: 8.00-12.00

 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej pok. 30, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek: 8.00-12.00

Wtorek: 13.00-17.00

Środa: 9.00-13.00

Czwartek: 13.00-17.00

Piątek: 8.00-12.00

 • Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej pok. 316, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek: 10.00-14.00

Wtorek: 8.00-12.00

Środa: 10.00-14.00

Czwartek: 8.00-12.00

Piątek: 10.00-14.00

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • Poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • Nieodpłatną mediację,
 • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
  w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 • nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 41 39-53-042 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej lub poprzez stronę: np.ms.gov.pl

Zgodnie z art. 8a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu.

pdfLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa603.34 KB