Radni powiatu skarżyskiego podczas XXXI zdalnej sesji, która odbyła się w czwartek, 25 marca dokonali m.in. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Decyzją zarządu PFRON w 2021 roku do osób niepełnosprawnych z powiatu skarżyskiego trafi blisko 3,5 mln zł, z czego ponad 2,1 mln zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu skarżyskiego, a kwota ponad 1,2 mln zł została rozdzielona na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Zgodnie z uchwałą podjętą na czwartkowej sesji największą pozycję wydatków ze środków PFRON w roku 2021 stanowi dofinansowanie kosztów działania dwóch działających w powiecie skarżyskim warsztatów terapii zajęciowej. Do Warsztatu Terapii Zajęciowej „Tęcza” i Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych łącznie trafi łącznie 2.169.600,00 złotych. Pozostałą kwotę w wysokości 1.247.674,00 zł radni w porozumieniu z dyrektorami Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rozdzielili na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.  

W ramach przyznanej, na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, kwoty w wysokości 47.674, 00 zł PUP będzie mógł zrealizować dwa zadania, a mianowicie zwrot wydatków na instrumenty i usługi pracy na rzecz niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu na co przeznaczono 22.647,00 zł oraz na podjęcie przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Na to zadanie zabezpieczono w budżecie powiatu kwotę w wysokości 25 tys. zł.

Natomiast w ramach kwoty w wysokości 1,2 mln zł przyznanej na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej największą pulę środków, bo 500 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie udziału osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, a także na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 400 tys. zł.

Ponadto przy podziale środków PFRON uwzględniono dofinansowanie likwidacji barier: architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych łącznie z usługą tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przeznaczono 291 tys. zł. Z kolei na sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych zostanie przeznaczone 9 tys. zł.  

W trakcie obrad radni podjęli także uchwały dotyczące: przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie skarżyskim na lata 2021-2023”. przyjęcia „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie skarżyskim na lata 2021-2023”, wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz uchwałę określającą nowe zasady przyznawania nagrody „Powiatowe Dęby”.

Radni zapoznali się również ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych jednostek służby zdrowia za 2020 rok, ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej oraz sprawozdaniami komisji stałych Rady Powiatu z działalności w 2020 roku.

Pełny zapis XXXI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=7728

Przewodniczący rady Jacek Jeżyk i wiceprzewodnicząca Bożena Bętkowska podczas obrad  przewodniczący rady wiceprzewodnicząca rady Bożena Bętkowskazarząd powiatu podczas obrad zdalnej sesji radystarosta Artur Berus bierze udział w sesji rady powiatuwicestarosta Anna Leżańska w trakcie zdalnej sesjiczłonek zarządu Adam Ciok sekretarz powiatu Małgorzata Nosowiczzarząd powiatu w trakcie obrad rady powiatuczłonek zarządu Katarzyna Bilskaczłonek zarządu Tadeusz Bałchanowskiradni podczas obrad w sali herbowejradna Barbara Kocia podczas sesjiradny Tomasz Wąsowski