Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 25 marca 2021 roku o godz. 11.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, obrady prowadzone będą w sposób zdalny. Przebieg sesji można będzie śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955

Projekt porządku obrad przewiduje:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
 5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek służby zdrowia za 2020 rok.
  • Przyjęcie „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie skarżyskim na lata 2021-2023”:
  • przedstawienie sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie skarżyskim na lata 2018-2020”,
  • przedstawienie „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie skarżyskim na lata 2021-2023”,
  • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie skarżyskim na lata 2021-2023”.
 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie skarżyskim na lata 2021-2023”,
  • określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,
  • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody „Powiatowe Dęby”.
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
 2. Sprawozdania komisji stałych Rady Powiatu z działalności w 2020 roku.
 3. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

przewodniczący rady Jacek Jeżyk prowadzi obrady zdalnej sesji