Zarząd Powiatu Skarżyskiego zaprasza do składania wniosków.

1. W związku z realizacją przez Powiat Skarżyski projektu: „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Zarząd Powiatu w Skarżysku-Kamiennej zaprasza podmioty, o których mowa w pkt 2 do składania wniosków o przyznanie wsparcia rzeczowego w postaci niezbędnych środków ochrony indywidualnej, które umożliwiają zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 spośród wymienionych poniżej:
- maski medyczne,
- półmaski filtrujące,
- rękawice medyczne,
- środki dezynfekcyjne do rąk/powierzchni,
- kombinezony/fartuchy (odzież ochronna).
2. Zaproszenie do składania wniosków kierowane jest do:
- podmiotów leczniczych, będących przedsiębiorcami, posiadającymi wpis do KRS/CEIDG, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
w ramach umowy z NFZ i realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w tym obowiązkowo udzielających porad lekarza POZ (niepubliczne przychodnie POZ) na terenie powiatu skarżyskiego.
3. Podmioty określone w pkt 2 mogą składać wnioski w terminie do dnia 18.03.2021 r.
4. Wniosek o przyznanie wsparcia dostarcza się w jednej z następujących form:
a) listem poleconym;
b) przesyłką kurierską;
c) przez posłańca;
d) osobiście.
5. Dowodem dostarczenia wniosku o przyznanie wsparcia, listem poleconym, przesyłką kurierską, przez posłańca lub osobiście będzie stempel Biura Obsługi Interesanta opatrzony podpisem osoby przyjmującej wniosek, datą, godziną i minutą, przybity na opakowaniu (kopercie) wniosku.
6. Wniosek o przyznanie wsparcia należy złożyć w wersji papierowej wraz z załącznikami w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej pełną nazwą Wnioskodawcy oraz jego adresem, a także dopiskiem: Dotyczy zaproszenia do składania wniosków w ramach projektu: „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego”.
na adres: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
7. Kwota przeznaczona do podziału pomiędzy podmioty lecznicze, o których mowa w pkt 2 na zakup środków ochrony indywidualnej wynosi 70 000,00 zł.
8. Kwota, o której mowa w pkt 7 zostanie podzielona pomiędzy podmioty lecznicze, spełniające warunki formalne, o których mowa w pkt 2 i 10. O wysokości przyznanego wsparcia oraz
o ilości i rodzaju środków ochrony indywidualnej zakupionego w ramach przyznanej kwoty wsparcia decyduje Zarząd Powiatu Skarżyskiego.
9. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia (dostępny poniżej).
10. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie Wnioskodawcy o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w ramach umowy z NFZ z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
11. Zarząd Powiatu Skarżyskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia naboru wniosków w ramach niniejszego zaproszenia.

doczałącznik_nr_1_do_zaproszenia_wniosek.doc43.5 KB