W piątek, 29 stycznia w formie on-line obradował Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, który poświęcony był głównie tematyce związanej z funkcjonowaniem szpitali powiatowych. W Konwencie wzięli udział starosta skarżyski Artur Berus i członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska.

Wnioski z dyskusji starostów dotycząca problematyki powiatowej służby zdrowia przy udziale wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, i Małgorzaty Kiebzak, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału NFZ mają ostatecznie zostać zawarte w Stanowisku Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia dot. restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

Głos w dyskusji dot. szpitali zabrał także starosta Artur Berus. Odniósł się m.in. do zarządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego utworzenia Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, którego celem będzie m.in. restrukturyzacja szpitali, w tym ich zobowiązań, przekształcenie właścicielskie, konsolidacja sektora szpitalnego, przeprofilowanie szpitali oraz zmianę struktury świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez szpitale, czy utworzenie podmiotu odpowiedzialnego za centralny nadzór nad procesami restrukturyzacyjnymi w sektorze szpitalnictwa i za jego rozwój. W składzie Zespołu znaleźli się głównie przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego  Funduszu  Zdrowia. 

Starosta A. Berus zaznaczył, że władze powiatu skarżyskiego stoją na stanowisku, iż przygotowanie jakiejkolwiek dużej reformy systemowej, gdzie przekształcenia w większości dotyczyć będą szpitali powiatowych nie może odbywać się z pominięciem przedstawicieli samorządów powiatowych.

W dalszej części obrad, omówione zostały zagadnienia oświatowe w zakresie tworzenia Modelu Edukacji dla wszystkich oraz tworzenia nowych placówek specjalistycznych takich jak Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej oraz Centrów Dziecka i Rodziny.

Na temat planowanych do realizacji przedsięwzięć w zakresie utworzenia nowych placówek specjalistycznych swoją opinię wyraziła członek zarządu powiatu skarżyskiego odpowiedzialna za oświatę powiatową Katarzyna Bilska. Zaznaczyła, że oba przedsięwzięcia budzą niepokój zarówno w zakresie merytorycznym, jak i formy w jakiej one mają być wprowadzane. Podkreśliła, że jednostki, których zmiany dotyczą - czyli PCPR i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, a także organ prowadzący, czyli powiat nie otrzymały do tej pory do zapoznania się, dokumentów przedstawiających proponowane zmiany.

Jak wyjaśnia Katarzyna Bilska nowa jednostka Centrum Dziecka i Rodziny zgodnie z planem ma powstać po połączeniu dwóch jednostek - PCPR i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Część prac związanych z dzieckiem potrzebującym pomocy ma zostać przeniesiona do każdej placówki szkolnej. Zgodnie z założeniami dziecko z niepełnosprawnościami ma otrzymywać pomoc kompleksową nie jak do tej pory w jednostce specjalistycznej tylko w szkole. Jednostka ta, zgodnie z założeniami ministerialnymi, ma zacząć funkcjonować już od 2022 r..

-  Przede wszystkim wyrażamy obawę, że szkoły nie posiadają wystarczającej kadry specjalistycznej do przeprowadzania kompleksowej diagnozy - a jest to najważniejszy element rewalidacji i rehabilitacji dziecka. Ponadto połączenie dwóch obszarów – oświaty i pomocy społecznej oraz jakie będą w tym zakresie rozwiązania techniczne, także budzą dalekie wątpliwości, co do jakości tego przedsięwzięcia – argumentuje członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska.

Członek zarządu obawy ze strony samorządu powiatu skarżyskiego wyraziła również w temacie Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej. W Polsce ma powstać 16 takich jednostek, po jednym na każde województwo, które w ramach programu pilotażowego będą finansowane ze środków unijnych. Jak wyjaśnia K. Bilska obawy dotyczą głównie sposobu finansowania i realizacji tych zadań przez samorządy gminne i powiatowe po zakończeniu okresu pilotażowego. 

Głos samorządów w dyskusji nad sprawami oświatowymi zostanie zawarty w Stanowisku Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Modelu Edukacji dla wszystkich (ramy zmian organizacyjno-prawnych proponowane przez MEiN) oraz tworzenia nowych placówek specjalistycznych: Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW) oraz Centrów Dziecka i Rodziny (CDR).

Samorządowcy w trakcie obrad odnieśli się także do bieżących problemów występujących w powiatach.

Obradom przewodniczył Jerzy Kolarz starosta buski, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego.

starosta podczas obrad on-line Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego starosta i członek zarządu biorą udział w obradach on-line Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego