Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe, do opiniowania ofert złożonych w ramach Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2021 w zakresie kultury, w zakresie kultury fizycznej, w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz turystyki. Zgłoszenia - na formularzu podpisanym przez kandydata, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia wraz z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia, podpisanym przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej/podmiotu z ramienia, którego występuje kandydat należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej, ul. Konarskiego 20, w Biurze Obsługi Interesanta do 22 stycznia 2021 r.

 

Załącznik do Uchwały Nr 3/8/2021

Zarządu Powiatu Skarżyskiego

z dnia 13 stycznia 2021r.

 

Ogłoszenie

Zarządu Powiatu Skarżyskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2021 w zakresie kultury, w zakresie kultury fizycznej, w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie turystyki.

I. Informacje ogólne

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020r.poz.1057), którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.

2. Komisja Konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Otwartych Konkursach Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2021 w zakresie kultury, w zakresie kultury fizycznej, w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie turystyki.

3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić do Komisji Konkursowej tylko 1 kandydata.

II. Wymagania stawiane kandydatom

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a) zostaną wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie;

b) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności. 

III. Wybór kandydatów do prac Komisji Konkursowej

1. Zarząd Powiatu Skarżyskiego wybiera do 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy spośród zgłoszonych kandydatur na podstawie kolejności ich zgłoszeń.

IV. Miejsce złożenia dokumentów

1. Zgłoszenia - na formularzu podpisanym przez kandydata, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia wraz z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia, podpisanym przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej/podmiotu z ramienia którego występuje kandydat - należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej, ul. Konarskiego 20, w Biurze Obsługi Interesanta do 22 stycznia 2021 r.

2. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.

3. Komplet dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie, oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2021 w zakresie kultury, w zakresie kultury fizycznej, w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie turystyki”.

Załączniki do ogłoszenia:

- Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej do udziału w Komisji Konkursowej;

- Załącznik nr 2 – Rekomendacja/Pełnomocnictwo do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji Konkursowej.

 

pdfzałacznik-nr-1-formularz-zgłoszenia.pdf73.88 KB

pdfzałącznik-nr-2-rekomendacje.pdf52.63 KB

pdfklauzula-informacyjna.pdf57.32 KB