Zmiany w budżecie powiatu skarżyskiego na rok 2020 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035 były przedmiotem obrad XXIV w kadencji sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. Sesja zwołana na wniosek zarządu powiatu odbyła się w czwartek, 15 października w trybie zdalnym. Radni m.in. zadecydowali o zabezpieczeniu kwoty w wysokości 1 miliona 200 tys. zł na budowę nowego wiaduktu. Rada przyznała także dotację w wysokości 30 tys. zł dla Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie na zakup karetki transportowej do przewozu pacjentów.   

Zmiany w budżecie powiatu skarżyskiego na rok 2020 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035 były przedmiotem obrad XXIV w kadencji sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. Sesja zwołana na wniosek zarządu powiatu odbyła się w czwartek, 15 października. Radni m.in. zadecydowali o zabezpieczeniu w budżecie i WPF wkładu własnego w wysokości 1 miliona 200 tys. zł na budowę zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej. Ponadto wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej powiatu ponad 3,5 mln zł. To środki przekazane przez gminę Skarżysko-Kamienna, jako wkład własny w realizację zadania realizowanego w partnerstwie obu samorządów. Zabezpieczony wkład własny powiatu oraz środki gminy umożliwią powiatowi podpisanie umowy z Wykonawcą zadania, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Natomiast gminie Skarżysko-Kamienna umożliwią złożenie wniosku w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego, a następnie podpisanie umowy na dofinansowanie projektu ze środków unijnych.

- Decyzja radnych powiatu o zabezpieczeniu wkładu własnego powiatu oraz radnych miasta o przekazaniu powiatowi dotacji na realizację tej znaczącej inwestycji przypieczętowała nasze starania do jej rozpoczęcia – mówi starosta Artur Berus.  – Cieszę się, że w ślad za tymi decyzjami obu rad zostanie także sfinalizowania umowa z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego panem Andrzejem Bętkowskim na dofinansowanie zadania, a następnie podpisana umowa z Wykonawcą. To umożliwi powiatowi realnie rozpocząć prace budowlane przy wiadukcie i nowym układzie komunikacyjnym miasta – dodaje starosta.    

Inwestycję w zakresie budowy wiaduktu i przebudowy układu komunikacyjnego będzie prowadzić powiat skarżyski za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej. Już wiadomo, że realizacją zadania zainteresowanych jest 9 firm, które złożyły oferty przetargowe. Ich wartość kształtuje się w granicach od ponad 34 mln 785 tys. zł do ponad 61 mln 231 tys. zł. Wyboru wykonawcy i podpisania z nim umowy powiat będzie mógł dokonać po złożeniu przez gminę projektu wniosku na dofinansowanie unijne i podpisaniu umowy z marszałkiem województwa. Dofinansowanie to zgodnie z pre-umową ma wynieść 85% wartości zadania. 15 % wartości zadania sfinansują w ramach partnerstwa powiat i gmina. Powiat skarżyski na ten cel przeznaczy jako wkład własny kwotę 4 488 345.21, a gmina Skarżysko-Kamienna 3.907 200,00 zł (środki te gmina przekazała powiatowi w formie dotacji, które również zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej powiatu skarżyskiego). Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2020-2022.

Podczas czwartkowej sesji radni powiatu skarżyskiego wyrazili także zgodę na przyznanie dotacji w wysokości 30 tys. zł dla Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Dotacja przeznaczona jest na zakup karetki transportowej do przewozu pacjentów. Środki na ten cel pochodzą z otrzymanej refundacji w ramach wydatków poniesionych z tytułu termomodernizacji bursy szkolnej.

Radni podjęli także decyzję o dofinansowaniu kwotą 5 947,55 zł wydatków inwestycyjnych w ramach realizowanego przez powiat projektu ,,Stop koronowirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego". Za środki te zostanie zakupiony autoklaw.

Pełny zapis XXIV sesji Rady Powiatu Skarżyskiego

https://www.youtube.com/user/spskarzysko/live

Przewodniczący rady Jacek Jeżyk prowadzi zdalne obrady sesji  Zarząd powiatu skarżyskiego podczas posiedzenia rady powiatu Starosta Artur Berus w trakcie obrad Wicestarosta Anna Leżańska uczestniczy w obradach sesji rady powiatuCzłonkowie zarządu powiatu Tadeusz Bałchanowski i Katarzyna Bilska biorą udział w sesji radyCzłonek zarządu Katarzyna Bilska w czasie posiedzenia członek zarządu powiatu Adam Ciok uczestniczy w zdalnej sesji rady powiaturadni - Jacek Jeżyk i Adam Ciok podczas sesji radni powiatowi - Barbara Kocia i Tomasz Wąsowski podczas zdalnej sesji w sali herbowej starostwa powiatowegoradni - Grzegorz Małkus i Roman Wojcieszek podczas zdalnej sesji w sali herbowej starostwa radny Zbigniew Miernik uczestniczy w zdalnej sesji rady powiaturadny Mieczysław Bąk bierze udział w XXIV sesji rady powiatu skarżyskiego radna Renata Bilska uczestniczy w XXIV sesji rady powiatu skarżyskiego radny Krzysztof Ligowski podczas zdalnej XXIV sesji rady powiatu skarżyskiego