Firma „Budromost – Starachowice” Sp. z o.o. z Wąchocka wykona „Przebudowę odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów”. Zadanie o wartości blisko 2 mln zł realizowane jest na podstawie trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Suchedniów, Powiatem Skarżyskim a Województwem Świętokrzyskim. W środę, 22 lipca, przy udziale starosty Artura Berusa i członka zarządu powiatu Tadeusza Bałchanowskiego, burmistrz Suchedniowa Cezary Błach podpisał umowę w Wykonawcą. Inwestycja, która potrwa do czerwca 2021 r. dofinansowana jest po połowie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków pochodzących z dotacji udzielonej Gminie Suchedniów przez Województwo Świętokrzyskie.

- To kolejna istotna inwestycja realizowana na terenie naszego powiatu. Tym razem w Gminie Suchedniów. Powiat Skarżyski, jako partner porozumienia, w ramach którego realizowana jest to zadanie przywiązuje dużą uwagę i dbałość o to, aby wszystkie newralgiczne miejsca na drogach powiatowych były bezpieczne. Przebudowa tego skrzyżowania w Suchedniowie zagwarantuje to bezpieczeństwo zarówno pieszym, jak i kierowcom oraz rowerzystom – mówi starosta Artur Berus.  

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania między innymi: przebudowę jezdni oraz zjazdów wraz z przebudową skrzyżowania, rozbiórkę wyspy dzielącej z kostki na ul. Kieleckiej, budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszo - rowerowych, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci NN wraz z oświetleniem, przebudowę wodociągu, przebudowę gazociągu, przebudowę linii telekomunikacyjnej, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie zatoki autobusowej, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. W zakresie przebudowy jezdni oraz zjazdów wraz z przebudową skrzyżowania dokumentacja projektowa przewiduje przebudowę skrzyżowania ul. Kieleckiej, Mickiewicza i Zagórskiej na skrzyżowanie typu rondo, wokół którego powstaną chodniki, ciągi pieszo - rowerowe i ścieżki rowerowe. Ciągi pieszo – rowerowe powstaną także wzdłuż ulicy Mickiewicza po jej północnej stronie i wzdłuż ul. Kieleckiej.

Wykonaniem przebudowy skrzyżowania zajmie się wybrana w drodze przetargu Firma „Budromost – Starachowice” Sp. z o.o. z Wąchocka.

Koszt inwestycji wynosi 1.976.610,00 zł.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: starosta Artur Berus, burmistrz Suchedniowa Cezary Błach, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Suchedniów Krzysztof Adamiec, członek zarządu powiatu Tadeusz Bałchanowski, przedstawiciele zarządu firmy „Budromost – Starachowice” – prezes Ryszard Wojton i zastępca prezesa Grzegorz Adamus.  

DSC 0019

Suchedniów skrzowanie

Suchedjpg

DSC 0046

wykorzystano zdjęcia z portalu Mapy Google