W czwartek, 25 czerwca w trybie zdalnym odbyła się XXII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego, podczas której rada udzieliła Zarządowi Powiatu Skarżyskiego wotum zaufania za 2019 r. oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok. Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniami z realizacji programów naprawczych powiatowych jednostek służby zdrowia MOMP, OLK, ZOZ oraz podjęli 9 uchwał.

Największą część obrad XXII sesji zajęło przeprowadzenie procedury absolutoryjnej. Zgodnie z przepisami głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium poprzedzone zostało przedstawieniem przez zarząd „Raportu o stanie Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok”. Raport ten jest istotny, gdyż stanowi podstawę do szerokiej debaty, której zwieńczeniem jest podjęcie przez radnych uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania. „Raport o stanie Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok”, w którym zostały szczegółowo podsumowane działania podjęte w 2019 roku zarówno przez starostwo, jak również przez jednostki organizacyjne powiatu przedstawiła radnym sekretarz powiatu Małgorzata Nosowicz. W raporcie uwzględniono najważniejsze obszary działalności samorządu w 2019 r. jak m.in. oświata i wychowanie, pomoc społeczna, środki pozyskanie ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych czy stan mienia powiatu skarżyskiego. Sekretarz podkreśliła, że raport potwierdza wiele pozytywnych efektów działalności zarządu w ubiegłym roku oraz, że kondycja finansowa powiatu jest stabilna.

Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez Zarząd było utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju inwestycyjnego powiatu skarżyskiego – zaznaczyła sekretarz M. Nosowicz.

Dyskusja nad raportem zakończyła się udzieleniem Zarządowi Powiatu Skarżyskiego wotum zaufania.

Następnym punktem procedury absolutoryjnej procedowanej przez radę było zapoznanie się z: sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu, sprawozdaniem finansowym, pozytywną opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego oraz negatywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym wniosku.

Skarbnik powiatu Bogusława Wilczyńska przedstawiając sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu poinformowała, że dochody budżetu powiatu za 2019 rok zamknęły się kwotą 109,7 mln złotych (95,59% planu), a po stronie wydatków – 105,3 mln złotych (92,20% planu). Dało to znacznie wyższą od pierwotnie planowanej nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetu w wysokości 4,4 mln zł. Nawet Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Powiatu Skarżyskiego przeprowadzając kontrolę finansową zarządu powiatu w zakresie wykonania budżetu za ubiegły rok pokreślił w protokole pokontrolnym, że „Jest to najlepszy wynik budżetu powiatu skarżyskiego od momentu jego powstania". Istotną część wykonania ubiegłorocznego budżetu po stronie wydatkowej stanowią wydatki inwestycyjne, które zostały wykonane w wysokości ponad 9 mln 531 tys. złotych. Pieniądze te wydatkowane zostały m.in. na inwestycje drogowe czy oświatowe jak: przebudowa drogi powiatowej w Mroczkowie (Gmina Bliżyn), przebudowa drogi powiatowej w Podzagnańszczu (Gmina Łączna), budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej (etap II) czy rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Występa w Gminie Łączna - etap II, przebudowa drogi powiatowej relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec (etap I), budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych), budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym czy termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy nr 2 oraz bursy szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Należy także zaznaczyć, że dzięki prowadzonej przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego polityce racjonalnego gospodarowania finansami publicznymi, na koniec 2019 roku zmniejszył się również dług powiatu i wyniósł 38,7 mln złotych.

Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach jest także potwierdzeniem, że przedłożone sprawozdania finansowe przedstawiają w rzetelny sposób wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej powiatu.

W oparciu o dokumentację oraz w wyniku merytorycznej dyskusji Rada Powiatu Skarżyskiego ostatecznie podjęła uchwałę o udzieleniu zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok, co oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego zarządu powiatu.

- W imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego bardzo dziękuję Państwu za udzielenie nam absolutorium. Jest to potwierdzenie tego, że działamy wspólnie dla dobra społecznego, co jest dla nas bardzo ważne. Gdyby nie Państwa wsparcie i gdyby nie to, że wielokrotnie przychylaliście się do naszych propozycji spowodowało, że nasz powiat staje się piękniejszy, bezpieczniejszy, bardziej zagospodarowany i służy mieszkańcom – powiedział starosta Artur Berus dziękując jednocześnie za wsparcie w tych działaniach pracownikom starostwa, jednostkom organizacyjnym powiatu skarżyskiego oraz przedstawicielom władz wojewódzkich.  

Ponadto podczas czwartkowej sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniami z realizacji programów naprawczych powiatowych jednostek służby zdrowia MOMP, OLK, ZOZ oraz podjęli 9 uchwał w zakresie m.in. budżetu powiatu, oświaty oraz dróg powiatowych. Radni przychylili się także do stanowiska zarządu o zasadności obrony uchwały rady powiatu w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów w Skarżysku-Kamiennej i zgodnie z procedurą odwoławczą powiat wniesie skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego. W związku z tym upoważnili Przewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania wszelkich czynności w toku postępowania oraz reprezentowania rady w postępowaniu wywołanym wniesioną skargą.          

Pełny zapis XXII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego

http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=6985

DSC 0015DSC 0031DSC 0114DSC 0131DSC 0122DSC 0127DSC 0003 copyDSC 0009DSC 0013DSC 0035DSC 0038DSC 0052 copyDSC 0060 copy copyDSC 0023DSC 0026DSC 0080 copyDSC 0081DSC 0083