Nabór na stanowisko Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Powiat Skarżyski w związku z przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 poszukuje Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

1.Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

 1. posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnoprawnej
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim, posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

2.Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 2. predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 3. komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi,
 4. niekaralność.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   Uczenie i rozwijanie u osoby niepełnosprawnej umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia za pośrednictwem:

 1. asystowanie w codziennych czynnościach życiowych - wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce np: praca, placówki oświatowe, świątynie, urzędy, gabinety lekarskie itp.
 2. asystowanie w załatwianiu spraw urzędowych ( w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów),
 3. towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków,
 4. wspomaganie kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi,
  w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego,
 5. podtrzymywanie procesu nawiązywania i utrzymywania kontaktu przez osobę niepełnosprawną z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji osoby niepełnosprawnej.

4.Warunki pracy:

Praca 7 dni w tygodniu w godzinach 7.00-22.00 ( lub inne godziny w uzasadnionych przypadkach), przy czym limit godzin miesięcznie na uczestnika projektu nie może przekroczyć 30 godzin.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów do dnia 12.06.2020 r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w pok.Nr.1 Biuro Obsługi Interesanta z dopiskiem na kopercie ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności.