Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 28 maja 2020 roku o godz. 11.00 odbędzie się XXI w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Sesja odbędzie się w sposób zdalny. Przebieg sesji można śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955 .

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
 5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 1. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie skarżyskim:

   1) sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej w roku 2019,

   2) sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej w roku 2019,

   3) informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca oceny stanu sanitarnego powiatu skarżyskiego w roku 2019,

   4) informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii z działalności placówki w 2019 roku.

 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2019 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 1. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.
 1. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019”.
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej.
 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

   1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020 – 2035,

   2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,

   3) likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej,

   4) zmieniająca uchwałę Nr 153/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego,

   5) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2020.

 1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 0026 copy