W sposób zdalny, ze względu na stan epidemii koronawirusa w czwartek, 30 kwietnia odbyła się XX sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Podczas obrad radni rozpatrzyli 8 uchwał, w ramach których między innymi przyjęli zmiany w tegorocznym budżecie powiatu, określili zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wprowadzili regulacje dotyczące używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi. Ponadto radni powiatowi zapoznali się z 4 sprawozdaniami dotyczącymi - realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w powiecie skarżyskim na lata 2014-2020”, realizacji „Powiatowego programu na rzecz bezpieczeństwa obywateli za 2019 rok”, wykonania planów finansowych jednostek służby zdrowia za 2019 rok oraz działalności Komisji Rady Powiatu za 2019 rok. Pierwsza w historii powiatu skarżyskiego sesja zdalna przebiegła sprawnie. Mieszkańcy mogli śledzić obrady, na żywo, on-line.

W ramach uchwały wprowadzajacej zmiany w budżecie na rok 2020 zabezpieczono m.in. 800 tys. wkładu własnego powiatu na realizację nowego drogowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec - Etap II”. Powiat na to zadanie pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych i zamierza je zrealizować przy współfinansowaniu z gminą Skarżysko Kościelne w tym roku. Zwiększono także o kwotę 47 tys. zł plan wydatków dla trzech zadań rocznych związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej takich jak: budowa drogi w miejscowości Majków - Michałów, budowa chodnika w Nowym Odrowążku oraz rozbudowa ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej. Po otwarciu ofert przetargowych okazało się, że najtańsze przekraczają kwoty zaplanowane na ten cel w budżecie.

Radni rozdzielili także przyznane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku na zadania realizowane przez powiat z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Powiat skarżyski w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej otrzymał z PFRON łącznie 3.128.654,00 zł, z czego 2,049.600,00 zł przeznaczył na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu. Pozostała kwota w wysokości 1,079,054,00 zł została rozdysponowana na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. I tak Powiatowy Urząd Pracy otrzymał na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 79.054,00 zł, z czego zgodnie z przyjętą przez rade powiatu uchwałą 29,054,00 zł przeznaczy na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, a 50.000,00 zł na przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej w ramach rehabilitacji społecznej przyznaną kwotę w wysokości 1000.000,00 zł przeznaczy na:

  • dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wraz z opiekunem - 418,100,00 zł,
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 370.000,00 zł,
  • likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (łącznie z usługami tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika) - 200.000,00 zł
  • wspieranie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych - 11.900,00 zł.

W oparciu m.in. o ustawę o gospodarce nieruchomościami radni wyrazili również zgodę na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach jako przedstawiciela Skarbu Państwa na potrzeby realizowanej inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S-7 na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. Inwestycja ta realizowana jest w ramach modernizacji drogi krajowej nr 7 Gdańsk – Warszawa – Kraków – Chyżne w rejonie skrzyżowania z linia PKP w Skarżysku-Kamiennej, pn. „Węzeł Drogowo-Kolejowy w Skarżysku-Kamiennej”. Jednostka samorządu terytorialnego może dokonać takiej darowizny jeśli będzie ona przeznaczona na cel publiczny.

Radni 12 głosami za przy 6 głosach wstrzymujących się i jednym głosie przeciwnym wprowadzili zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów w Skarżysku-Kamiennej. Zakaz ten nie dotyczy jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiornika wodnego Rejów. Z uwagi na liczne skargi mieszkańców o zakłócaniu spokoju i wypoczynku nad zalewem, podjęcie decyzji poprzedzone zostało wykonaniem pomiarów hałasu oraz przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

Jak zaznaczył członek zarządu Adam Ciok, inicjator uchwały badania poziomu hałasu wykazały znaczne przekroczenie norm hałasu oraz poziomu dźwięku, które stanowią znaczną uciążliwość dla osób wypoczywających nad zbiornikiem. Ponadto 75% osób biorących udział w ankietach w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych opowiedziało się za całorocznym zakazem używania jednostek napędzanych silnikami spalinowymi. Wprowadzenie zakazu ma więc poprawić warunki akustyczne nad zbiornikiem Rejów poprzez wyeliminowanie źródeł nadmiernego hałasu oraz zapewnić odpowiednie warunki do wypoczynku i bytowania ludzi.

Ponadto w związku z rezygnacją radnej Barbary Koci z funkcji przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego rada fukcję przewodniczącego tej komisji pwierzyła radnemu Jerzemu Żmijewskiemu, który do tej pory był człnkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego.         

Pełny zapis orad XX sesji Rady Powiatu Skarżyskiego

http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=6833

 DSC 0013DSC 0001DSC 0092DSC 0092DSC 0092DSC 0092DSC 0026DSC 0029DSC 0040DSC 0048DSC 0049DSC 0052DSC 0054tokarczykDSC 0056DSC 0059DSC 0061DSC 0067budżetsekretarzkorzeniewskimompzoz

skarzyski-powiat-z-widokiem