Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 30 kwietnia 2020 roku o godz. 11.00 odbędzie się XX w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego sesja odbędzie się w sposób zdalny.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII, XVIII, XIX sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
 5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w powiecie skarżyskim na lata 2014-2020”.
 8. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu na rzecz bezpieczeństwa obywateli za 2019 rok”.
 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek służby zdrowia za 2019 rok.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

   1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020 – 2035,

   2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,

   3) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego,

   4) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Suchedniowie przy ul. Sportowej 3,

   5) określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku,

   6) wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów w Skarżysku-Kamiennej,

   7) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego,

   8) wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiego.

 1. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu za 2019 rok.
 2. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Przebieg sesji można będzie śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955 .

2 copy copy

skarzyski-powiat-z-widokiem