Starosta Skarżyski informuje, że:

stosownie do art. 15j ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zmianami)

  • opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów;

oraz stosownie do art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 139 ze zmianami)

  • opłatę roczną z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Starosta Skarżyski

Artur Berus

skarzyski-powiat-z-widokiem