08080501-powiatowe_deby_mini.jpgStarosta Skarżyski Jerzy Żmijewski ogłasza nabór wniosków do siódmej edycji konkursu „Powiatowe Dęby”. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 30 września 2008 r. Można nominować osoby z terenu powiatu skarżyskiego w dziedzinach: kultura, sztuka, sport, działalność społeczna i przedsiębiorczość. Powiatowe Dęby przyznawane są przez samorząd powiatu skarżyskiego od 2002 r. Do tej pory tą prestiżową nagrodą uhonorowano 44 mieszkańców powiatu.

Nagroda Powiatowe Dęby jest wyróżnieniem osób z terenu powiatowego, ich działalności, bądź twórczości w celu podkreślenia ich wybitnych osiągnięć, wyników i efektów pracy polegającej na popularyzowaniu pozytywnych wartości oraz prowadzenia działań wynikających z ich osobistego zaangażowania.
Działania te muszą znacznie przekraczać etatowe, zawodowe i statutowe obowiązki osoby nominowanej do nagrody.

Nagroda „Powiatowe Dęby” może być przyznana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom oraz innym podmiotom - tylko jeden raz, za między innymi:
wyróżniające się sukcesy i osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki i sportu,
za szczególną działalność społeczną w tym osiągnięcia w dziale budowy społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem wspierania samorządności lokalnej, upowszechnianie informacji w zakresie funkcjonowania samorządów lokalnych i rozpowszechniania idei samorządowej, działanie w zakresie komunikacji społecznej mające istotny wpływ na aktywizowanie lokalnych społeczności i kreowanie inicjatyw lokalnych,
za wyjątkowe osiągnięcia w działalności gospodarczej i przedsiębiorczości a w szczególności: inwestowanie służące wzrostowi nowych miejsc pracy i rozwojowi infrastruktury, wdrażanie innowatorskich technik i technologii produkcji, rozwiązania ekonomiczne i organizacyjne, wykorzystanie w gospodarce odpadów przemysłowych i energetycznych oraz surowców wtórnych, nowatorskie rozwiązania ekonomicznych i organizacyjnych programów edukacji ekologicznej i promocji zagadnień z nią związanych,
za znaczny wkład w promowanie powiatu i budowanie jego dobrego wizerunku.
uzyskanie tytułu laureatów konkursów, nagród i certyfikatów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
jubileusze działalności.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) imię , nazwisko i adres lub nazwę zgłaszającego nominację,
2) określenie dziedziny nominacji
3) uzasadnienie kandydatury, a w szczególności dane o przebiegu działalności albo pracy lub opis osiągnięć uzasadniających otrzymanie nagrody,
4) informacje o uzyskaniu innych nagród,
5) rekomendacje.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na formularzu zgłoszeniowym, który dostępny jest w Wydziale oraz na stronie internetowej starostwa www.skarsko.powiat.pl w dziale KONKURSY do 30 września do godz. 15.00 w pok. 214 lub 210, II piętro Starostwa Powiatowego.

Wyboru laureatów dokonuje Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą Laureaci poprzednich edycji nagrody. Kapitule przewodniczą Starosta Skarżyski i Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego.
Warunki konkursu określa regulamin, który dostępny jest w Starostwie Powiatowym w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich oraz na stronie internetowej www.skarzysko.powiat.pl.

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Jubileuszowej Sesji Rady Powiatu.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy