Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2020 w zakresie kultury, w zakresie kultury fizycznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

I. Informacje ogólne
1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688,1570 i 2020), którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.
2. Komisja Konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2020 w zakresie kultury, w zakresie kultury fizycznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić do Komisji Konkursowej tylko 1 kandydata.

II. Wymagania stawiane kandydatom
1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
a) zostaną wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie;
b) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

III. Wybór kandydatów do prac Komisji Konkursowej
1. Zarząd Powiatu Skarżyskiego wybiera do 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy spośród zgłoszonych kandydatur na podstawie kolejności ich zgłoszeń.

IV. Miejsce złożenia dokumentów
1. Zgłoszenia - na formularzu podpisanym przez kandydata, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia wraz z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia, podpisanym przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej/podmiotu z ramienia którego występuje kandydat - należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, w Biurze Obsługi Interesanta do 21 stycznia 2020 r.
2. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.
3. Komplet dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie, oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2020 w zakresie kultury, w zakresie kultury fizycznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia”.

Załączniki do ogłoszenia:
- docxZałącznik_nr_1_do_Ogłoszenia.docx13.81 KB - Formularz zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej do udziału w Komisji Konkursowej;
- docxZałącznik_nr_2_do_Ogłoszenia.docx13.18 KB – Rekomendacja/Pełnomocnictwo do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji Konkursowej.

- docxKlauzula_informacyjna.docx12.63 KB

skarzyski-powiat-z-widokiem