Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w piśmie z dnia 6 grudnia 2019 r. poinformował o przyjętych przez Zarząd PFRON kierunkach działań i warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku. Zgodnie z procedurami programu Powiat Skarżyski otrzymał zaproszenie do uczestnictwa w programie. Obsługę programu zapewnia realizator programu (samorząd powiatowy).

W roku bieżącym beneficjenci mogą ubiegać się o pomoc w następujących obszarach:

 1. Obszar A – zapewnienie dostępności do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 165 000,00 zł na każdy projekt. Beneficjentami są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
 2. Obszar B – likwidacja barier w urzędach powiatowych i gminnych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwość poruszania się i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150.000,00 zł na każdy projekt.
 3. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Dofinansowaniem objęta jest część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

Beneficjentami programu w tym obszarze mogą być gminy, powiaty i organizacje pozarządowe.

 1. Obszar D – likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

- w przypadku mikrobusów 9-miejscowych specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do 90 000,00 zł,

- dla pozostałych samochodów, zwanych mikrobusami, które w wersji standardowej są samochodami 9-miejscowymi do 80 000,00 zł,

- dla autobusów do 270 000,00.

Beneficjentami programu w obszarze D są organizacje pozarządowe, gminy i powiaty.

 1. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach gmin, powiatów i organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 15 000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON realizowanych projektów na terenie powiatu wynosi odpowiednio do:

 • 55% kosztów realizacji projektu w obszarze A
 • 55% kosztów realizacji projektu w obszarze B – w budynkach starostw i gmin do 35%
 • 70% kosztów realizacji projektu w obszarze C
 • 70% kosztów realizacji projektu w obszarze D

80% kosztów realizacji projektu w obszarze D (samochody dla WTZ)

 • 25% całkowitych kosztów realizacji projektu unijnego stanowiącego część wkładu własnego w obszarze E.

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

 1. a) wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 2. b) zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
 3. c) wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Ponadto wymagana jest zgodność projektów z Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Wnioski w sprawie przystąpienia do realizacji projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” wraz z wymaganymi załącznikami w ramach obszarów B, C i D należy składać w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2020 r.

Wnioski dotyczące obszaru A programu oraz wnioski samorządów gminnych, powiatowych i organizacji pozarządowych w ramach obszaru E należy składać w terminie od 06.12.2019 r. do 30.11.2020 r. bezpośrednio do Oddziału Świętokrzyskiego PFRON w Kielcach.

Wzory wniosków, procedury realizacji oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) w zakładce: Programy i zadania realizowane obecnie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w edycji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku.

skarzyski-powiat-z-widokiem