Powiat Skarżyski, w związku z przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020, poszukuje Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

 1. Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:
 • posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
 • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim, posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 • predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się
  z osobami niepełnosprawnymi,
 • niekaralność.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Uczenie i rozwijanie u osoby niepełnosprawnej umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia za pośrednictwem:

 • asystowanie w codziennych czynnościach życiowych - wyjściu, powrocie oraz /lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce np: praca, placówki oświatowe , świątynie, urzędy, gabinety lekarskie itp.),
 • asystowanie w załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów) ,
 • towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc
  w zakupie leków,
 • wspomaganie kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi,
  w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego.
 • podtrzymywanie procesu nawiązywania i utrzymywania kontaktu przez osobę niepełnosprawną z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji osoby niepełnosprawnej,
 1. Warunki pracy:

Praca 7 dni w tygodniu w godzinach 7.00 - 22.00 (lub inne godziny w uzasadnionych przypadkach), przy czym limit godzin miesięcznie na uczestnika projektu nie może przekroczyć 30 godzin.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów do dnia 30 stycznia 2020 r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej w pok. Nr 1 Biuro Obsługi Interesanta z dopiskiem na kopercie ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w zakładce Aktualności.